Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Analiza wiersza „Grób Agamemnona”

?Grób Agamemnona? podzielony jest na strofy, z których każda składa się z sześciu wersów. Pierwsze cztery wersy każdej części posiadają układ rymów typu abab, natomiast dwa ostatnie wiersze zwrotki rymują się sąsiadująco. Utwór ma 11-głoskowy charakter. Regularna budowa oraz ogólna statyczność liryku nadają mu podniosły styl.
Wiersz podzielony jest tematycznie na dwie części: refleksyjną, traktującą o własnej twórczości i Agamemnonie, oraz drugą, odnoszącą się do postawy Polaków. W pierwszych strofach zauważalny jest stworzony przez poetę nastrój chwili, na co wskazują słowa ?myśli posępnej i ciemnej?. Widać też zadumę Słowackiego nad życiem Agamemnona. Król Myken, który heroicznie walczył pod Troją, został zamordowany przez własną żonę. ?Gdzie wiatr przychodzi po szczelinach wzdychać / I ma Elektry głos? ? ten fragment pokazuje wyczuwalną w grobowcu atmosferę żalu i złości o zabójstwo władcy.
W drugiej części utworu autor porównuje postawy Polaków i klęskę powstania listopadowego z walecznością żołnierzy spartańskich podczas bitwy o Termopile. Polacy biernie obserwowali garstkę bojowników o wolność własnego narodu, nie udzielając im wsparcia. Natomiast król Sparty zginął na polu bitwy i zatrzymał armię perską. Winy za klęskę powstania listopadowego Słowacki upatruje w szlacheckiej przeszłości Polski, którą określa jako ?czerep rubaszny?, będący więzicielem polskiej duszy. Egoizm, prywata, przesadna duma narodowa i pieniactwo to główne wady Polaków w tamtym czasie. Powielanie dawnych wzorców, prowadzące do upadku polskości określone są przez poetę jako ?paląca koszula Dejaniry?. ?Papuga narodów? i ?służebnica cudza? to określenia braku szacunku oraz niedoceniania własnego języka i kultury. Jednak z drugiej strony jest nadzieja dla Polski. Poeta wierzy, że naród może się zjednoczyć i wspólnymi siłami odzyskać niepodległość.
Nawiązanie przez Słowackiego do sytuacji Polski można dostrzec również w innych utworach. W ?Kordianie? widzi on winę niepowodzenia powstania m.in. w złej organizacji i kierowaniu walkami. Fragmenty dramatu opisują wady poszczególnych przywódców powstańczych, którzy przyczynili się do klęski. Przedstawiona jest też koncepcja winkelriedyzmu jako antagonistyczna do mickiewiczowskiego mesjanizmu. Wedle tej koncepcji, poświęcenie dla ojczyzny powinno przynosić jej konkretne korzyści. Społeczeństwo przedstawione jest jako zróżnicowane, pozbawione własnych poglądów, przez co staje się wewnętrznie rozbite.
W utwór ?Testament mój? poeta nawołuje do zrobienia wszystkiego, co w mocy, aby odzyskać wolność dla Polski. Wierzy, że jego poezja może wpłynąć na umysły młodych ludzi i odmienić losy historii. Ten motyw widoczny jest również we wspomnianym już ?Grobie Agamemnona?, ma jednak inny charakter.
Słowacki w swojej twórczości wyraża żal, spowodowany klęską powstania listopadowego. Żal ten jednak przeradza się w złość i pretensje do Polaków, ponieważ uważa, że zbrojna rewolucja nie musiała upaść. Brak jedności narodowej i nawarstwiające się złe przyzwyczajenia mieszkańców naszego kraju prowadzą Polskę ku końcowi i tylko romantyczna wizja jedności i patriotycznej walki w obronie wolności Polski może to zmienić. Słowacki w wyraża w swojej poezji chęć wpłynięcia na ogół Polaków i wierzy, że prędzej czy później to się stanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *