Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Bestia 666 z Apokalipsy św. Jana

Wyjaśnienie proroctwa o Bestii 666.
W trzynastym rozdziale księgi Apokalipsa św. Jana prorok przedstawia wizje dwóch Bestii. Pierwsza Bestia, mająca siedem głów i dziesięć rogów, jest tworem Smoka, szatana. To za jej pośrednictwem zamierza on odbierać pokłon od całej ziemi. Ponieważ ziemia nie chce jej uznać i oddać pokłonu, szatan używa podstępu – powołuje czasowo do życia drugą Bestię, która ma dwa rogi. Ta zadaje pierwszej Bestii śmiertelną ranę mieczem, lecz rana jej zostaje uleczona i wówczas cała ziemia zaczyna podziwiać Bestię. Podstęp okazuje się skuteczny, w szatańską pułapkę wpadają miliardy ludzi, Bestia zaczyna cieszyć się uznaniem i szacunkiem na całym świecie, cała ziemia oddaje jej pokłon. Te przerażające wydarzenia mają się wypełnić w “czasach ostatecznych”, tj. przed paruzją – ponownym przyjściem Chrystusa, po to, by poddać wiarę chrześcijan wielkiej próbie. Nic dziwnego, że proroctwo to budziło od dawna wielkie zainteresowanie. Krąży na jego temat niezliczona ilość interpretacji, jednak żadna z nich nie jest wystarczająco jasna i spójna. Dopiero wydarzenia polityczne na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach sprawiły, że proroctwo to stało się w pełni zrozumiałe. Dotyczy ono o najważniejszych wydarzeń na świecie w XX wieku. Przedstawiona przez św. Jana pierwsza Bestia, to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Druga Bestia, to hitlerowskie Niemcy. Śmiertelna rana zadana pierwszej Bestii, po wygojeniu której ziemia oddaje jej pokłon, to atak Niemiec na ZSRR w czasie drugiej wojny światowej, a podana na zakończenie rozdziału tajemnicza liczba 666 to zaszyfrowany skrót nazwy ZSRR. W tekście proroctwa jest wiele tajemniczych symboli i przenośni, których wyjaśnienie znajduje się w innych fragmentach Apokalipsy i innych księgach Pisma Świętego. Duże znaczenie mają występujące w treści proroctwa liczebniki, numer rozdziału, numery wersetów a nawet odstępy między wersetami dotyczącymi tego samego wydarzenia. Stosując proste działania matematyczne na tych liczbach możemy uzyskać dokładne daty przepowiadanych wydarzeń.
Pismo święte adresowane jest do przeciętnego czytelnika, toteż wyjaśnienie proroctwa nie powinno być zbyt zawiłe, przez co zrozumiałe jedynie dla jakiejś wąskiej grupy znawców tematu. Powinno być w miarę proste, zrozumiałe dla każdego człowieka i powinno pomóc każdemu we właściwym zrozumieniu wydarzeń których dotyczy: …nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw…(Mar.4.22.)
Smok przekazuje władzę Bestii

Ap.13.1 “… I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów a na jej głowach imiona bluźniercze…”
Dan.7.23; “…Bestia to (…) królestwo, które będzie na ziemi…”, Ap.17.15; “…Wody które widziałeś (…) to są ludy i tłumy i narody i języki…”.
Przewidziane jest tu powstanie na świecie wielkiego mocarstwa w skład którego wejdzie wiele narodów, ludów, języków.
…siedem głów…
Ap.17.9 i 10; “…Siedem głów to (…) siedmiu jest królów; pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł…”.
…dziesięć rogów…
Ap.17.12. “… A dziesięć rogów które widziałeś, to dziesięciu jest królów …”, oraz w Dan.7.24, “…Dziesięć zaś rogów – ( znaczy że) z tego królestwa powstanie dziesięciu królów…”. Prorok podaje, że mocarstwo to w czasie swego istnienia ma mieć siedmiu królów, siedmiu przywódców, czyli siedem głów państwa, a obejmować władzę mają oni kolejno po sobie. Podane tu cechy tego mocarstwa wskazują, że może to być Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdyż państwo to powstało z wielu narodów, ludów i języków, a w czasie swego istnienia miało siedmiu przywódców. Po jego upadku powstała Wspólnota Niepodległych Państw, w skład której wchodzi obecnie dziesięć byłych republik radzieckich:
1) Armenia,
2) Azerbejdżan,
3) Białoruś,
4) Kazachstan,
5) Kirgistan,
6) Mołdawia,
7) Rosja,
8) Tadżykistan,
9) Ukraina,
10) Uzbekistan.
…na rogach jej dziesięć diademów…
Diademy te (korony) znajdujące się na rogach Bestii oznaczają niezależność, niepodległość tych dziesięciu państw wchodzących w skład WNP.
…na jej głowach imiona bluźniercze…
To nazwiska siedmiu przywódców partii komunistycznej w ZSRR, którzy byli jednocześnie głowami tego państwa, Byli to:
1.Lenin 2. Stalin 3. Chruszczow 4. Breżniew 5. Andropow 6. Czerenienko 7.Gorbaczow
Kult jakim otaczano głowy Bestii to bluźnierstwo przeciwko Bogu.
Z występujących tu liczb tj. 13 – numer rozdziału, 1 – numer wersetu, 10 – ilość rogów i ilość diademów, 7 – ilość głów, można uzyskać daty dotyczące powstania Bestii, czyli wybuchu rewolucji w Rosji i przejęcia władzy przez bolszewików:
10+10=20 – wynik oznacza wiek, w którym mają mieć miejsce opisane w tym rozdziale wydarzenia – wiek XX .
10+7=17 – wynik oznacza rok w którym Bestia powstanie czyli rok 1917,
!0 – miesiąc wybuchu rewolucji wg obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza juliańskiego, czyli październik.
10+13+1=24 – dzień października w którym wybuchła rewolucja (wg kalendarza juliańskiego).
10+1=11 – wynik oznacza miesiąc wybuchu rewolucji według kalendarza gregoriańskiego, czyli listopad.
7 – dzień listopada w którym wybuchła rewolucja.
Z tych samych liczb otrzymamy również rok i miesiąc upadku ZSRR.
13×7= 91 – rok upadku Bestii – rozwiązania ZSRR
13-1=12 – miesiąc rozwiązania ZSRR i powstania WNP – grudzień 1991r.
Ap.13.2; “…Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa . A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę …”
…podobna była do pantery…
Władzę w tym mocarstwie cechować ma przebiegłość oraz szybkość w działaniu, czego symbolem jest pantera
…łapy jej jakby niedźwiedzia…
To zwierzęca brutalność, okrucieństwo i siła, metody działania władz tego mocarstwa.
…paszcza jej – jakby paszcza lwa…
Mocarstwo to głosić będzie swą bluźnierczą ideologię z niespotykaną dotąd mocą porównaną tu z rykiem lwa.
…Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę…
Prorok zwraca uwagę na to, kto przekazuje Bestii, „moc, tron i wielką władzę” – jest to opisany szerzej w dwunastym rozdziale Apokalipsy Smok; Ap.12.3; “…I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów– a na głowach jego siedem diademów…”, Ap.12.9; “…I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie…”. Wynika z tego, że całą władzę Bestia, otrzymuje od Smoka tj. diabła, szatana. Zarówno Smok jak i Bestia posiadają identyczną ilość głów jak i rogów co świadczy, że Smok jest bezpośrednim twórcą Bestii, czyli, że Bestia jest jakby kopią, odbiciem Smoka. W opisie Smoka diademy znajdują się na głowach, w opisie Bestii na rogach – oznacza to, że pełnia władzy królewskiej znajduje się najpierw w ręku przywódców ZSRR, a po jego upadku przechodzi w ręce przywódców państw tworzących WNP.
Ap.13.3; “…I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;
Wydarzenie to nastąpi w czasie panowania jednego z przywódców ZSSR – chodzi tu o Stalina 1924-1953. W Ap.13.14 jest dodatkowa informacja, że rana ta jest od “ciosu mieczem” co symbolizuje wojnę. Rana ta jest określona jako “śmiertelna”. W czasie II wojny światowej wojska niemieckie wkroczyły głęboko w terytorium ZSRR i wyglądało na to, że państwo to zostanie całkowicie pokonane.
…a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;…
Po decydującej w tej wojnie bitwie pod Stalingradem nastąpił na froncie przełom i wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z zajętego terytorium ZSRR. Cały świat z podziwem obserwował sukcesy Związku Radzieckiego w walce z Niemcami i widział w nim jedyną nadzieję na pokonanie tego groźnego mocarstwa.
Występujące tu liczby 13 – numer rozdziału i 3 – numer wersetu, oraz cyfry 1 i 3 z których składa się liczba 13 potwierdzają, że prorok mówi o II wojnie światowej.
13×3 =39 – to rok wybuchu wojny
3×3=9 – to miesiąc wybuchu wojny
1 – to dzień wybuchu wojny – 1 września 1939.
13.4; „…I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?…”
Cały świat pośrednio oddał pokłon Szatanowi za to, że stworzył tak silne państwo, które było w stanie pokonać groźną, potężną armię niemiecką i przez to uwolnić ludzkość zagrożenia jakim był faszyzm.
I Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?…
Szatańska intryga odniosła swój skutek, świat oddał pokłon Związkowi Radzieckiemu za jego wielki wkład w pokonanie Niemiec, co się przejawiło w uznaniu ZSRR przez większość państw świata, wzrosło znacznie ZSRR w skali międzynarodowej, rozszerzyła się strefa bezpośrednich wpływów ZSRR na nowe kraje. Związek Radziecki po II drugiej wojnie światowej stał się jednym z największych mocarstw światowych i żadne inne mocarstwo świata nie odważyłoby się z nim walczyć.
Ap.13.5; “…I dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy…”
To bardzo trafne określenie komunistycznej propagandy, za pomocą której aniołowie szatana w sposób perfekcyjny manipulowali świadomością miliardów ludzi, głosząc rzeczy wielkie; pokój, wolność, przyjaźń międzynarodową, demokrację, równość, sprawiedliwość itp., a jednocześnie bluźnierstwa; wielkie kłamstwa, fałszywe oskarżenia i szkalowanie niewinnych ludzi, fałszowanie historii, bluźnierstwa przeciwko Bogu itd.
…dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy…
Bestia miała możność przetrwania przez czas znacznie dłuższy – zostało to jednak odpowiednio zaszyfrowane. Nie bez powodu prorok pisze o tym w piątym wersecie; (Ap 13.5.). Gdy minęło pełne 5 lat od wybuchu rewolucji powstał ZSRR – 30 grudnia 1922r. Mnożąc numer rozdziału przez numer wersetu 13×5 otrzymamy liczbę 65 – jeżeli przyjmiemy, że liczba ta oznacza lata trwania Bestii od formalnego powstania ZSRR, to okres ten zakończył się w grudniu 1987 r. Wtedy to nastąpiły w ZSRR poważne zmiany, wprowadzono politykę „głasnosti”, przez co Bestia zaczęła tracić moc i rozpoczął się proces jej upadku. To od grudnia 1987r Bestia miała jeszcze możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Według proroctwa upadek Bestii nastąpił w czerwcu 1991 roku, gdy rozwiązano RWPG i przeprowadzono pierwsze wybory prezydenta Rosji. To sprawiło, że władza ostatniego przywódcy ZSRR została całkowicie zmarginalizowana. Przeprowadzona w sierpniu 1991 próba jej reanimacji ZSRR oczywiście nie powiodła się. Podanie końcowego okresu trwania Bestii w formie zapisu „42 miesiące” ma swoje znaczenie. Manipulując tą liczbą otrzymamy kilka różnych wyników (odwrócenie kolejności cyfr daje liczbę 24, pisane oddzielnie to cyfry 4 i 2, dodane 4+2 to cyfra 6), które z dokładnością do miesiąca oznaczają różne zdarzenia będące etapami upadku Bestii:
24+4=28 miesięcy przed upadkiem – początek obrad okrągłego stołu w Polsce – luty 1989.
24+2=26 miesięcy przed upadkiem – koniec obrad okrągłego stołu w Polsce – kwiecień 1989.
24 miesiące przed upadkiem – pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce, początek obrad trójkątnego stołu na Węgrzech – czerwiec 1989.
24-4=20 miesięcy przed upadkiem – dymisja Ericha Honeckera oraz upadek władzy ludowej na Węgrzech – październik 1989.
24-6=18 miesięcy przed upadkiem – upadek władzy komunistycznej w Czechosłowacji i w Rumunii oraz formalne wprowadzenie ustroju demokratycznego w Polsce – grudzień 1989.
4 miesiące przed upadkiem – podpisanie w Budapeszcie umowy o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach Układu Warszawskiego – luty 1991.
Czerwiec 1991 – rozwiązanie RWPG, wybory prezydenta Rosji -BESTIA UPADŁA.
2miesiące po upadku – nieudany pucz Janajewa, potwierdzenie utraty mocy Bestii – sierpień 1991.
2+4=6 miesięcy po upadku – formalne rozwiązanie ZSRR, powstanie WNP – grudzień 1991.
Ap.13.6; “… Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba…”
Bolszewicka propaganda szerzyła “naukę”, że Boga nie ma, że wiara w Boga to przejaw ciemnoty i zacofania, że religia to zabobon itp. Co spowodowało, że usunięto religię ze szkół, z życia publicznego, środków przekazu itp. Władze komunistyczne łamały wszystkie prawa dane człowiekowi przez Boga, zamknięto wiele kościołów, cerkwi, klasztorów. Wiele z tych budowli przerobiono na fabryki, magazyny, sklepy itp., bluźniąc tym postępowaniem przeciw Bogu i całemu niebiańskiemu światu. W wersecie tym prorok zapowiada wprost, że mocarstwo to będzie prowadziło otwartą walkę z kościołem, z religią, z Bogiem.
Ap.13.7; “…Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem…”
Propaganda komunistyczna rozpętała kampanię przeciwko ludowi poświęconemu służbie Bożej – kapłanom. Określano ich jako wrogów ludu, wrogów socjalizmu i postępu, reakcjonistów, pasożytów społecznych itp. Wielu kapłanów skazano na więzienia, zesłano do łagrów na Syberię, wielu skazano na śmierć na podstawie fałszywych oskarżeń i w bestialski sposób pomordowano. Te szykany wobec kościoła i wiernych odnosiły niestety swój skutek, Bestia w tej walce często zwyciężała.
…i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem…
W pierwszym wersecie prorok podaje, że Bestia “wychodzi z morza”, czyli, że państwo to powstanie z wielu narodów, ludów, języków i szczepów – wniosek stąd, że posiada władzę nad tymi wszystkimi narodami, z których powstało. Tak więc stwierdzenie “I dano jej władzę nad…”, oznacza niewątpliwie rozszerzenie władzy Bestii na dalsze narody, ludy i języki. Stwierdzenie to znajduje się w siódmym wersecie; siódemka ta pomnożona przez siebie daje liczbę czterdzieści dziewięć 7×7=49. Jeżeli przyjmiemy, że liczba ta oznacza rok 1949, jest to rok, w którym powstała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – struktura przy pomocy której Bestia sprawowała władzę nad narodami tzw. obozu państw socjalistycznych, którego główny trzon stanowiło siedem europejskich krajów:
1. ZSRR, 2. PRL, 3. NRD, 4. Czechosłowacja, 5. Węgry, 6. Rumunia, 7. Bułgaria.
Organizację tę rozwiązano 28 czerwca 1991r.
Z występujących tu liczb tj : 13, 7 oraz cyfr 1 i 3 z których składa się liczba 13 możemy uzyskać dokładne daty powstania i rozwiązania tej organizacji:
7X7=49 rok powstania RWPG
1 – miesiąc powstania
7X3+3+1=25 dzień powstania – 25 stycznia 1949
13X7=91 – rok rozwiązania RWPG
13-7=6 – miesiąc rozwiązania
7(3+1)=28 – dzień rozwiązania – 28 czerwca 1991.
Bestia posiadała ponadto bardzo silne wpływy we wszystkich krajach świata.
Ap.13.8; “…Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka…”
Jest to jakby uściślenie wersetu 3 i 4, gdzie jest mowa o tym, że “cała ziemia” wpadnie w sidła szatana odda pokłon Smokowi i Bestii. Tutaj św. Jan temu zaprzecza, a raczej wyjaśnia, że jednak nie wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą pokłon temu państwu, a przez to i szatanowi. Pokłonią mu się ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia zabitego Baranka. Natomiast ci, których imiona są zapisane w tej księdze nie oddadzą mu pokłonu. Zapewne prorok chciał przez to powiedzieć, że ZSRR zostanie oficjalnie uznany przez wszystkie państwa oraz organizacje międzynarodowe jak np. ONZ. Jednakże w każdym narodzie będą ludzie wierni Bogu, którzy nigdy nie będą uznawać tego państwa, przez co nie oddadzą pokłonu szatanowi.
Ap.13.9; „…Jeśli kto ma uszy niechaj posłyszy…”
Słowa te oznaczają, że w następnym wersecie będzie podana jakaś ważna treść, nad którą trzeba się skupić, skoncentrować uwagę.
Ap.13.10; „…Jeśli kto do niewoli przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych…”
To zapowiedź okrutnych prześladowań jakich doznać musi lud Boży od tego państwa, a jednocześnie stwierdzenie, że prześladowania te muszą bezwzględnie nastąpić, że są nieodwołalne, a wszystko to, po to aby poddać wierzących w Boga wielkiej próbie. Po objęciu władzy przez komunistów, w ZSRR wiele milionów ludzi musiało dokonać bardzo dramatycznego wyboru; albo uznać “władzę radziecką”, a przez to oddać pokłon szatanowi, albo długotrwała niewola tj. więzienia, obozy pracy, łagry, zesłanie na Syberię itp., lecz dochowanie wierności Bogu. Ta część wersetu ma jeszcze inne, szersze znaczenie; po II wojnie światowej wiele narodów dostało się w całkowitą zależność od ZSRR, czyli niewolę, gdyż takie było przeznaczenie i wszelkie zbrojne powstania przeciwko władzy Bestii przed rokiem1987 nie miały żadnych szans powodzenia np. Powstanie Węgierskie 1956, Czechosłowacja 1968, Solidarność 1980, gdyż przeznaczenie musiało się bezwzględnie wypełnić. Była to próba dla tych narodów czy pomimo kilkudziesięcioletniej niewoli i prześladowań kościoła i wiernych wytrwają w wierze w Boga. Druga część wersetu wskazuje, że wielu ludzi stanąć musi przed znacznie dramatyczniejszym wyborem; albo oddadzą pokłon szatanowi czyli uznają władzę radziecką i zachowają życie, albo zostają skazani na śmierć, lecz dochowają wierności Bogu. Przykładem ilustrującym ten fragment wersetu jest zbrodnia Katyńska. W opublikowanym na ten temat oryginalnym dokumencie czytamy “…Wszyscy oni są nieprzejednanymi i zatwardziałymi wrogami władzy radzieckiej, NKWD ZSRR uważa za niezbędne zastosowanie wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania…”. Mieli oni jednak możliwość uniknięcia śmierci – w trakcie przesłuchań byli “zwodzeni”, nakłaniani do uznania szatańskiej władzy, okazało się jednak, że są jej “…nieprzejednanymi i zatwardziałymi wrogami…”. Ofiary tej zbrodni dochowały wierności Bogu do końca.
W podobnych okolicznościach zginęło w historii ZSRR kilkadziesiąt milionów ludzi.
Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej
Ap.13.11; “…Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi; miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok …”
Druga Bestia, podobnie jak pierwsza symbolizuje polityczne mocarstwo na świecie. Wychodzi ona “ziemi”, a nie jak poprzednia z “morza”, symbolizującego wiele narodów, ludów i języków, można więc uznać, że tutaj “ziemia” oznacza przeciwieństwo “morza” czyli jeden naród, jeden język. Nie ma tu podanej ilości głów tej Bestii, ale również nie ma stwierdzenia, że Bestia ta jest bez głowy, należy więc przyjąć, że posiada ona jak każde inne zwierzę jedną głowę – czyli państwo to posiada jednego przywódcę. Podane cechy wskazują, że są to hitlerowski Niemcy (Ein Volk, ein Reich, ein Führer).
Opis tej Bestii prorok umieścił w jedenastym wersecie, gdyż na okres jedenastu lat szatan dał Hitlerowi pełną władzę w Niemczech 1934-1945 (Führer und Reichskanzler), również imię i nazwisko dyktatora (Adolf Hitler) składa się z jedenastu liter.
…miała dwa rogi…
Po upadku tego mocarstwa powstaną z niego dwa oddzielne państwa – RFN i NRD.
…podobne do rogów Baranka…
To nawiązanie do słów Chrystusa z Mat.7.15; “…strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami…”. Słowa te oznaczają, że mocarstwo to będzie uznawało Boga, ale tylko pozornie, dla zamaskowania swego prawdziwego oblicza.
…mówiła jak Smok…
Głos zdradza prawdziwe oblicze Bestii – jest wytworem Smoka i głosi zbliżoną ideologię jak pierwsza Bestia.
Ap.13.12; „… I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona…”
Mocarstwo to ma podobny system polityczny, podobny sposób sprawowania władzy jaki panuje w ZSRR czyli totalitaryzm, dyktatura.
…I sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii…
W wersecie 3 i 4 jest podane co sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii. Sprawia to mianowicie fakt, iż jedna z głów Bestii otrzymała śmiertelny cios mieczem (symbol wojny) i rana ta została uleczona. Tutaj mamy wyjaśnione kto to powoduje, kto zadaje śmiertelną ranę mieczem pierwszej Bestii, ranę której uleczenie (czyli wygranie tej wojny) ma spowodować, że cała ziemia odda pokłon Związkowi Radzieckiemu.
ZSRR – twór Szatana, za pośrednictwem którego ma on odbierać pokłon od całej ziemi był nie uznawany przez większość państw świata. By zmienić tę sytuację szatan stworzył drugie mocarstwo – hitlerowskie Niemcy, które swą obłąkańczą faszystowską ideologią zagroziło całej ziemi. Zaatakowany przez Niemcy Związek Radziecki został wciągnięty do antyhitlerowskiej koalicji, a jego wkład w rozgromienie faszyzmu spowodował, że zdobył uznanie na całym świecie, cała ziemia “oddała mu pokłon”. Jak z tego wynika Smok – szatan powołał do życia drugą Bestię tj. hitlerowskie Niemcy tylko doraźnie, czasowo, jako narzędzie przy pomocy którego wyegzekwował pokłon i uznanie od całego świata dla pierwszej Bestii, czyli ZSRR.
…której rana śmiertelna została uleczona…
Święty Jan chce przez to wyraźnie podkreślić, że Bestia ta jest przeciwieństwem wcześniej opisanego “…zabitego Baranka…”(Ap.13.8), czy “…Baranka jakby zabitego…”(Ap.5.6) czyli Baranka – Odkupiciela to znaczy Chrystusa. Bestia ta, jest zatem jakby Anty – Chrystusem, za pośrednictwem którego Smok, czyli szatan ma odbierać pokłon od całej ziemi, tak jak chrześcijanie oddają pokłon Bogu – Ojcu za pośrednictwem Chrystusa. Bestia – ZSRR jest jakby synem Smoka – szatana, tak jak Chrystus jest synem Boga – Ojca. Szatan utworzył jakby bluźnierczą karykaturę Trójcy Świętej, gdzie rolę Boga – Ojca pełni Smok, Syna – pierwsza Bestia, Ducha Świętego – druga Bestia“fałszywy prorok” a rolę Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Matki Chrystusa, – Wielki Babilon – Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Ap.17.5.
Prorok podaje w wersecie 13.3.”…I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną…”, w tym wersecie tj. 13.12, powtarza ten sam wątek „rana śmiertelna” – różnica między tymi wersetami wynosi 9. Kolejne trzecie powtórzenie tego wątku znajduje się w wersecie czternastym – tu różnica między wersetami wynosi 2. Ma to oczywiście swoje znaczenie – dodając numerację dwóch pierwszych wersetów (13+3+13+12) otrzymujemy liczbę 41 oznaczającą rok w którym rana ta ma być zadana, rok ataku Niemiec na ZSRR – 1941. Miesiąc w którym to nastąpiło otrzymamy dzieląc numer wersetu przez drugą różnicę między wersetami 12:2=6, a dodając numer rozdziału do pierwszej różnicy między wersetami 13+9=22 otrzymamy dokładnie dzień w którym druga Bestia zadaje cios mieczem pierwszej, czyli 22 czerwca 1941.
Ap.13.13; “…I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi …”
W tym fragmencie prorok podaje, że Niemcy miały znacznie przewyższać poziomem techniki i gospodarki, a przede wszystkim uzbrojenia armii, zacofany technicznie i gospodarczo przed II wojną światową Związek Radziecki. Ten wysoki poziom uzbrojenia armii hitlerowskiej, siła ognia jaką dysponowała, zmasowane naloty bombowe – “ogień z nieba” przyczyniły się do sukcesu Niemiec w początkowym etapie wojny.
Ap.13.14; „…I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które dano jej uczynić przed Bestią mówiąc mieszkańcom ziemi by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła… ”
Wizja opanowania przez Niemcy całego ZSRR spowodowała poczucie zagrożenia przed faszyzmem na całym świecie. Wtedy to nastąpiła zmiana polityki mocarstw światowych wobec ZSRR, i rozpoczął się proces uznawania Bestii przez wszystkie państwa świata.
…mówiąc mieszkańcom ziemi by wykonali obraz Bestii…
W ZSRR “aniołowie szatana” w miejsce wypartej siłą religii wprowadzili bałwochwalczy kult komunizmu, który był wzorowany na prawdziwej religii chrześcijańskiej. Święte obrazy zastąpiły podobizny przywódców komunistycznych, symbole i znaki religijne zastąpiły symbole i znaki komunizmu, partii i państwa tj. sierp i młot, czerwona gwiazda, godło ZSRR itp., msze święte i obrzędy religijne zastąpiły zebrania, wiece, uroczyste wstąpienia do partii komunistycznej, organizacji młodzieżowej, procesje religijne zastąpiły pochody, manifestacje, defilady itp. Pismo święte zastąpiły “Dzieła Lenina”, a ewangelię i żywoty świętych – życiorysy Lenina i przywódców komunistycznych – aniołów szatana. Ciało Lenina otoczono czcią jak świętą relikwię. “Obraz Bestii” oznacza w tym przypadku wszystkie symbole i znaki używane przez to państwo. Prorok użył tu słów; “Obraz Bestii” nawiązując tym do przykazania mówiącego: “Nie uczynisz sobie (…) żadnego obrazu (…). Nie będziesz mu oddawał pokłonu ani służył”. Tę bluźnierczą anty – religię “aniołowie szatana” rozpowszechniali i propagowali na całym świecie.
…która otrzymała cios mieczem, a ożyła…
Prorok po raz trzeci i ostatni powtarza wątek z Ap.13.3, i 13.12, tym razem w wersecie 13.14. Ten zabieg pozwolił na zakodowanie dokładnych dat dotyczących opisywanego ciosu mieczem. Różnica między wersetami 14 a 12 wynosi 2 – oznacza jednocześnie dzień i miesiąc kapitulacji wojsk Niemieckich pod Stalingradem czyli drugi dzień lutego, rok tego wydarzenia otrzymamy dodając numerację wersetów 13.3. i 13.14. tj. 13+3+13+14= 43, zatem Bestia ożyła po zadaniu jej ciosu mieczem 02.02.1943r.
Forma w jakiej prorok dokonał zapisu tego wydarzenia pozwoliła na zaszyfrowanie dokładnej daty zakończenia wojny – kapitulacji Niemiec. Pierwszą liczbą dotyczącą tej daty jest 9 (różnica między wersetami 12 i 3). Drugą liczbą jest 5 – różnica między numerem wersetu (14) w którym znajduje się ostatni zapis o tej wojnie a liczbą 9 tj. (14-9=5).
9 – dzień kapitulacji
5 -miesiąc kapitulacji
9X5=45 – rok kapitulacji – 9 maja 1945.
Ap.13.15; „…I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii…”
W tym wersecie słowa “obraz Bestii“ mają inne znaczenie niż w poprzednim. Prorok mówi tu, że obraz obdarzony będzie duchem, a nawet przemówi, czyli obraz ożyje i przemówi. Jest to bardzo ważna, uzupełniająca informacja o tym, że wydarzenia, o których tu mowa będą miały miejsce w tym okresie dziejów ludzkości, kiedy rozpowszechnione będą takie wynalazki jak kino nieme (obraz ożył), kino dźwiękowe oraz telewizja (obraz ożył i przemówił). Podkreślona jest tu wielka rola tych środków przekazu w propagandzie komunistycznej i szerzeniu bałwochwalczego kultu komunizmu, kultu “obrazu Bestii”. W ostatniej części wersetu prorok mówi: “…wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddają pokłonu obrazowi Bestii…”. Doskonałym momentem do ustanowieniatego tego kultu obowiązkowym, stała się agresja hitlerowska. Kto nie oddawał pokłonu “obrazowi Bestii”, czyli oficjalnym symbolom i znakom ZSRR, czy podobiznom jego przywódców, został uznany przez władze za zdrajcę ojczyzny, wroga , szpiega itp., a w warunkach wojennych karą za to była śmierć.
Ap.13.16; „…I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło…”
Zbrojna agresja Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki spowodowała, że cały kraj został zmilitaryzowany i wszyscy musieli działać na rzecz wojny. Gospodarka przestawiona została na produkcję zbrojeniową, potrzeba było wiele rąk do pracy w fabrykach oraz wielu żołnierzy do walki na froncie. Wykorzystany został każdy człowiek zdolny do wykonywania jakiejś pracy, bez względu na to kim był; mały czy wielki, bogaty czy ubogi, wolny czy niewolnik (więzień, zesłaniec itp.). Jedni otrzymali przydział do wojska lub innych służb mundurowych – o nich to pisze prorok, że otrzymali znamię na swoim czole, czyli na czapce munduru, inni otrzymali przydział do pracy w fabrykach, kołchozach itp., ci otrzymali do ręki dokument stwierdzający tożsamość i miejsce przydziału. Na dokumencie tym widnieje “znamię Bestii”- znak, symbol ZSRR Werset ten ma również znaczenie symboliczne; przyjęcie znamienia bestii na czoło oznacza pełną akceptację ideologi głoszonej przez Bestię, przyjęcie znamienia na rękę oznacza akceptację Bestii z powodów praktycznych.
Ap.13.17; „…I, że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia …”
Wybuch wojny spowodował wystąpienie problemów z zaopatrzeniem ludności ZSRR w żywność i inne artykuły. Przyczyniło się to do wprowadzenia specjalnej polityki ekonomicznej, która polegała na zastąpieniu normalnego handlu przydziałami, zakazie prywatnego handlu itp. (tzw. komunizm wojenny). Werset ten rozumiany szerzej oznacza, że w państwie tym zlikwidowany został wolny rynek, gospodarka wolnorynkowa, a wszelka działalność gospodarcza znalazła się pod ścisłą kontrolą państwa. Na każdą działalność gospodarczą potrzebne było specjalne zezwolenie władz, dokument, na którym widnieje “znamię Bestii”.
Ap.13.18; „…Tu jest (potrzebna) mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy; liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć…”
Należy się tu dobrze zastanowić, głęboko przemyśleć ten tekst, aby wydobyć z niego właściwe, ukryte znaczenie.
…Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy…
Zrozumienie treści tego wersetu nie będzie łatwe, dostępne będzie jedynie dla tego czytelnika, który “ma rozum”, czyli zrozumie ukryty sens podanej tu “liczby Bestii”. Słowa “niech…przeliczy” nie oznaczają zapewne prostych obliczeń matematycznych, gdyż do ich wykonania nie jest potrzebna taka wyjątkowa mądrość i rozum o jakich tu mówi. Powinien to być raczej jakiś nietypowy sposób rozumowania, który ma doprowadzić czytelnika do odgadnięcia ukrytego znaczenia tego zapisu.
…liczba to bowiem człowieka…
Ludzi nie nazywamy liczbami czy cyframi, lecz słowami składającymi się z liter. Bestia to „królestwo” czyli państwo, ale państw również nie nazywamy liczbami. Podaną liczbę „sześćset sześćdziesiąt sześć”, obecnie zapisujemy jako trzy następujące kolejno po sobie cyfry „6”. Chciał tu zapewne prorok zwrócić uwagę na graficzne podobieństwo cyfry “6” do litery, a podobieństwo takie występuje; w alfabecie łacińskim najbardziej podobna jest litera “C” (która w alfabecie rosyjskim czytana jest jako “S”).
…A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć…
Trzy następujące kolejno po sobie litery „C” występujące w skrócie nazwy CCCP przypominają trzy następujące kolejno po sobie cyfry „6” w liczbie „666”.
W treści proroctwa występują takie określenia jak: imię Bestii, znamię jej imienia, liczba jej imienia. Oto ich znaczenie:
Imię Bestii – to pełna nazwa tego państwa czyli Sojuz Sowietskich Socialisticzeskich Riespublik, w języku rosyjskim jest to: Cοюз Сοьемских Сοцялисмиъеских Республик.
Znamię jej imienia – to znak oznaczający skrót nazwy tego państwa czyli „SSSR”,pisany w języku rosyjskim, znany na całym świecie symbol nazwy Związku Radzieckiego:CCCP .
Liczba jej imienia – charakterystyczną cechą tego znaku są trzy następujące kolejno po sobie litery“CCC”, które przypominają podaną “liczbę jej imienia“666”.
W tym liczbowym (zaszyfrowanym) zapisie skrótu nazwy Bestii pozornie pominięta została ostatnia litera tego skrótu czyli „R” . w alfabecie rosyjskim pisane jak łacińskie „P”. Jest to osiemnasta litera w alfabecie rosyjskim i jednocześnie osiemnasta litera w alfabecie łacińskim. Dlatego zapis tej liczby prorok umieścił w osiemnastym wersecie, ponadto suma cyfr w tej liczbie wynosi również osiemnaście (6+6+6=18). Święty Jan podaje w ten sposób, że uzupełnieniem tego skrótu “CCC” czyli liczby “666 ” jest osiemnasta litera alfabetu rosyjskiego i łacińskiego.
Ciekawym jest fakt, że łacińska litera „R” występuje w alfabecie rosyjskim w kształcie odbicia lustrzanego czyli „Я” (jako spółgłoska „ja”). Omawiana liczba jest „liczbą Bestii”, a Bestia jest również odbiciem, kopią swego twórcy czyli Smoka, szatana. W ten sposób prorok sugeruje, że można również znaleźć tą liczbę w prostszy sposób – w odbiciu (lustrzanym) znamienia imienia Bestii. Należy zaznaczyć, że w czasach św. Jana nie znano druku. Warto zatem zapisać imię Bestii (1), oraz znamię jej imienia (2) pismem ręcznym, które nieznacznie różni się od liter drukowanych. W odbiciu lustrzanym odręcznego zapisu znamienia imienia Bestii (3) bardzo wyraźnie widać liczbę jej imienia (4) „sześćset sześćdziesiąt sześć”. Sposób, w jaki prorok podaje znak rozpoznawczy Bestii sprawia, że proroctwo tego wersetu jest “zapieczętowane”, a staje się zrozumiałe dopiero po prawidłowym rozszyfrowaniu treści całego rozdziału, jest jego potwierdzeniem i ważnym uzupełnieniem.
Opracował Edward 03.05.2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *