Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Finanse i bankowość

 • Home
 • Etapy postępowania badawczego w pedagogice

  Proces badawczy powinien przebiegać wg następującego schematu:


  FAZA KONCEPCJI:

  Określenie przedmiotu i celu badań – to zadanie staje przed nami w momencie uświadomienia sobie konieczności przeprowadzenia badań empirycznych. (np. praca dyplomowa, potrzeba lepszego poznania miejsca i efektów naszej pracy dla ich doskonalenia, konferencja pedagogiczna, na którą trzeba przygotować raport)

  Sformułowanie problemów badawczych – zabieg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy. Jeśli chcemy aby był prawidłowy musi spełniać kilka warunków: – sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy zawartej w temacie badań, – sformułowania powinny zawierać wszystkie generalne zależności między zmiennymi, – problem powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie (w fazie koncepcji nie można mieć co do tego pewności).

  Sformułowanie hipotez – konieczna jest tu pewna suma wiedzy teoretycznej o badanych zjawiskach, wiedza ta powinna być szczegółowa, zakres tej wiedzy można podzielić na dwie grupy: – wiadomości o badanym terenie (typu demograficznego, ekonomicznego, itp.) oraz znajomość badań i wyniku badań podobnych przeprowadzonych na innym terenie, – wiadomości ogólne z zakresu wychowania, pedagogiki społecznej, elementów socjologii. Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy można przystąpić do formułowania hipotez.

  Wybór terenu badań lub dobór próby – jest to przede wszystkim typologia wszystkich zagadnień, cech i wskaźników jakie muszą być zbadane, odnalezienie ich na odpowiednim terenie, u odpowiednich grup społecznych, lub w układach i zjawiskach społecznych, a następnie wytypowanie rejonów, grup, zjawisk i instytucji jako obiektów naszego zainteresowania. Wybór terenu badań to dopiero część zadania, jeśli dotyczy to małej grupy to sprawa jest prosta, gdyż możemy zbadać wszystkie elementy interesującego nas układu. Jeśli badania dotyczą szerokiego obszaru badacz musi wyodrębnić grupy jednostek, które będą reprezentować całość

  Opracowanie technik badawczych – etap obejmuje przygotowanie całości warsztatu badawczego ze wszystkimi szczegółami, koniecznymi do sprawnego prowadzenia badań.

  Badanie pilotażowe – stanowi weryfikację naszej wstępnej wiedzy o środowisku, o jego charakterze, zróżnicowaniu, procesach w nim zachodzących. Jest także okazją do sprawdzenia sprawności narzędzi badawczych jakie wybraliśmy i opracowaliśmy dla naszych zamierzeń poznawczych. Badania pilotażowe mają dać nam obraz badanego środowiska w głównych jego zarysach.

  Opracowanie ostatecznej wersji zagadnienia, hipotez roboczych oraz narzędzi badawczych – uzyskana w poprzednich etapach wiedza może stać się podstawą do zmiany brzmienia tytułu naszej pracy, może go poszerzyć lub zawęzić, skoro okaże się, że uzyskanie wiedzy o pewnych zagadnieniach jest niemożliwe lub wiedza ta będzie niepełna. Duże znaczenie mają tu badania pilotażowe, gdyż dzięki nim uzyskaliśmy potwierdzenie lub obalenie założonego wcześniej istnienia określonych zależności między zjawiskami, mogliśmy natomiast zdobyć dane o istnieniu zjawisk lub cech wcześniej w hipotezach nie uwzględnionych.


  FAZA BADAŃ

  Przeprowadzenie badań właściwych – do badań zasadniczych przystąpić należy rychło po zakończeniu badań pilotażowych, badania powinny przebiegać sprawnie i trwać możliwie jak najkrócej, trzeba bowiem pamiętać o dynamice przeobrażeń społecznych. Naszym zadaniem jest za pomocą narzędzi badawczych zarejestrować pewien stan umiejscowiony w czasie i przestrzeni. To wymaga prowadzenia badań w czasie, w którym nie następują wydarzenia, mogące mieć wpływ na badane przez nas układy społeczne. Reguła ta nie ma zastosowania do badań eksperymentalnych, opierających swoje założenia na takich właśnie okolicznościach, które pozwalają rejestrować np. określony stan opinii publicznej przed wprowadzeniem określonej zmiennej i po jej wprowadzeniu

  Uporządkowanie materiałów badawczych oraz ich analiza:

  Uporządkowanie – może być przeprowadzone wg następujących zasad: – zakresu zagadnienia (zagadnienia ogólne lub szczegółowe), – grupy społecznej lub rodzaju zjawiska, czy zależności społecznej (uczniowie, rodzice, grupy rówieśniczy, odległość od szkoły, itp.). Nie zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia tak precyzyjnych podziałów. Jeśli takiej możliwości nie ma należy doprowadzić przynajmniej do logicznego uporządkowania zagadnień i faktów

  Kodyfikacja wg klucza – polega na stosowaniu technik badawczych, posługujących się zapisem (kwestionariusze, skale, itp.) celem przyporządkowania odpowiednim kategoriom pojęciowym wszystkich sytuacji

  Opracowanie statystyczne – ujęcie danych w kategorii ilościowe. W badaniach pedagogicznych statystyka służy do liczbowego wyrażania zależności między zjawiskami stopnia natężenia pewnych tendencji, wielkości badanych cech itp.

  Analiza jakościowa, klasyfikacja zagadnień i zależności – faza ta dopełnia poprzednio omówioną. Na podstawie danych liczbowych budujemy charakterystykę badanej zbiorowości, przedstawiamy w kategoriach jakościowych jej cechy, które wcześniej pogrupowaliśmy w dane liczbowe. Zadaniem analizy jakościowej jest wytypowanie wszystkich zależności między elementami badanego układu lub środowiska.

  Weryfikacja hipotez – na podstawie dotychczasowego postępowania sformułowaliśmy szereg twierdzeń, których uzasadnienie znaliśmy tylko częściowo. Celem badań było uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowości, lub odrzucenia. Ostateczne potwierdzenie lub odrzucenie tych hipotez przebiega podczas ich weryfikacji.

  Opracowanie teoretyczne i uogólnianie wyników – częściowo polega na myślowym podsumowaniu całości badań i ułożeniu koncepcji przedstawienia ich w postaci zracjonalizowanego wywodu myślowego. Zadaniem naszym jest uporządkowanie uzyskanych wyników wedle ich zakresu i znaczenia, przyporządkowanie poszczególnych hipotez generalnym założeniom i celom badań.

  Bibliografia :
  T. Pilch , T. Bauman (2001) : Zasady badań pedagogicznych . Warszawa, Wyd. ” Żak „
  przegląd stron internetowych :
  www.republika.pl/zentori/pedagogika.htm
  www.republika.pl/spkoszewo/PEDAGOGIKA.doc

Etapy postępowania badawczego w pedagogice

Proces badawczy powinien przebiegać wg następującego schematu:


FAZA KONCEPCJI:

Określenie przedmiotu i celu badań – to zadanie staje przed nami w momencie uświadomienia sobie konieczności przeprowadzenia badań empirycznych. (np. praca dyplomowa, potrzeba lepszego poznania miejsca i efektów naszej pracy dla ich doskonalenia, konferencja pedagogiczna, na którą trzeba przygotować raport)

Sformułowanie problemów badawczych – zabieg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy. Jeśli chcemy aby był prawidłowy musi spełniać kilka warunków: – sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy zawartej w temacie badań, – sformułowania powinny zawierać wszystkie generalne zależności między zmiennymi, – problem powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie (w fazie koncepcji nie można mieć co do tego pewności).

Sformułowanie hipotez – konieczna jest tu pewna suma wiedzy teoretycznej o badanych zjawiskach, wiedza ta powinna być szczegółowa, zakres tej wiedzy można podzielić na dwie grupy: – wiadomości o badanym terenie (typu demograficznego, ekonomicznego, itp.) oraz znajomość badań i wyniku badań podobnych przeprowadzonych na innym terenie, – wiadomości ogólne z zakresu wychowania, pedagogiki społecznej, elementów socjologii. Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy można przystąpić do formułowania hipotez.

Wybór terenu badań lub dobór próby – jest to przede wszystkim typologia wszystkich zagadnień, cech i wskaźników jakie muszą być zbadane, odnalezienie ich na odpowiednim terenie, u odpowiednich grup społecznych, lub w układach i zjawiskach społecznych, a następnie wytypowanie rejonów, grup, zjawisk i instytucji jako obiektów naszego zainteresowania. Wybór terenu badań to dopiero część zadania, jeśli dotyczy to małej grupy to sprawa jest prosta, gdyż możemy zbadać wszystkie elementy interesującego nas układu. Jeśli badania dotyczą szerokiego obszaru badacz musi wyodrębnić grupy jednostek, które będą reprezentować całość

Opracowanie technik badawczych – etap obejmuje przygotowanie całości warsztatu badawczego ze wszystkimi szczegółami, koniecznymi do sprawnego prowadzenia badań.

Badanie pilotażowe – stanowi weryfikację naszej wstępnej wiedzy o środowisku, o jego charakterze, zróżnicowaniu, procesach w nim zachodzących. Jest także okazją do sprawdzenia sprawności narzędzi badawczych jakie wybraliśmy i opracowaliśmy dla naszych zamierzeń poznawczych. Badania pilotażowe mają dać nam obraz badanego środowiska w głównych jego zarysach.

Opracowanie ostatecznej wersji zagadnienia, hipotez roboczych oraz narzędzi badawczych – uzyskana w poprzednich etapach wiedza może stać się podstawą do zmiany brzmienia tytułu naszej pracy, może go poszerzyć lub zawęzić, skoro okaże się, że uzyskanie wiedzy o pewnych zagadnieniach jest niemożliwe lub wiedza ta będzie niepełna. Duże znaczenie mają tu badania pilotażowe, gdyż dzięki nim uzyskaliśmy potwierdzenie lub obalenie założonego wcześniej istnienia określonych zależności między zjawiskami, mogliśmy natomiast zdobyć dane o istnieniu zjawisk lub cech wcześniej w hipotezach nie uwzględnionych.


FAZA BADAŃ

Przeprowadzenie badań właściwych – do badań zasadniczych przystąpić należy rychło po zakończeniu badań pilotażowych, badania powinny przebiegać sprawnie i trwać możliwie jak najkrócej, trzeba bowiem pamiętać o dynamice przeobrażeń społecznych. Naszym zadaniem jest za pomocą narzędzi badawczych zarejestrować pewien stan umiejscowiony w czasie i przestrzeni. To wymaga prowadzenia badań w czasie, w którym nie następują wydarzenia, mogące mieć wpływ na badane przez nas układy społeczne. Reguła ta nie ma zastosowania do badań eksperymentalnych, opierających swoje założenia na takich właśnie okolicznościach, które pozwalają rejestrować np. określony stan opinii publicznej przed wprowadzeniem określonej zmiennej i po jej wprowadzeniu

Uporządkowanie materiałów badawczych oraz ich analiza:

Uporządkowanie – może być przeprowadzone wg następujących zasad: – zakresu zagadnienia (zagadnienia ogólne lub szczegółowe), – grupy społecznej lub rodzaju zjawiska, czy zależności społecznej (uczniowie, rodzice, grupy rówieśniczy, odległość od szkoły, itp.). Nie zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia tak precyzyjnych podziałów. Jeśli takiej możliwości nie ma należy doprowadzić przynajmniej do logicznego uporządkowania zagadnień i faktów

Kodyfikacja wg klucza – polega na stosowaniu technik badawczych, posługujących się zapisem (kwestionariusze, skale, itp.) celem przyporządkowania odpowiednim kategoriom pojęciowym wszystkich sytuacji

Opracowanie statystyczne – ujęcie danych w kategorii ilościowe. W badaniach pedagogicznych statystyka służy do liczbowego wyrażania zależności między zjawiskami stopnia natężenia pewnych tendencji, wielkości badanych cech itp.

Analiza jakościowa, klasyfikacja zagadnień i zależności – faza ta dopełnia poprzednio omówioną. Na podstawie danych liczbowych budujemy charakterystykę badanej zbiorowości, przedstawiamy w kategoriach jakościowych jej cechy, które wcześniej pogrupowaliśmy w dane liczbowe. Zadaniem analizy jakościowej jest wytypowanie wszystkich zależności między elementami badanego układu lub środowiska.

Weryfikacja hipotez – na podstawie dotychczasowego postępowania sformułowaliśmy szereg twierdzeń, których uzasadnienie znaliśmy tylko częściowo. Celem badań było uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowości, lub odrzucenia. Ostateczne potwierdzenie lub odrzucenie tych hipotez przebiega podczas ich weryfikacji.

Opracowanie teoretyczne i uogólnianie wyników – częściowo polega na myślowym podsumowaniu całości badań i ułożeniu koncepcji przedstawienia ich w postaci zracjonalizowanego wywodu myślowego. Zadaniem naszym jest uporządkowanie uzyskanych wyników wedle ich zakresu i znaczenia, przyporządkowanie poszczególnych hipotez generalnym założeniom i celom badań.

Bibliografia :
T. Pilch , T. Bauman (2001) : Zasady badań pedagogicznych . Warszawa, Wyd. ” Żak „
przegląd stron internetowych :
www.republika.pl/zentori/pedagogika.htm
www.republika.pl/spkoszewo/PEDAGOGIKA.doc

Notatki – rynki finansowe Rynek finansowy to rynek instrumentów finansowych charakteryzujących się różnym terminem zapadalności, różnym stopniem płynności i różnymi formami zabezpieczeń. Uczestnicy rynku finansowego:• państwo• przedsiębiorstwa• gospodarstwa domowe• instytucje…

Ogólny zarys nauki o finansach

Ogólny zarys nauki o finansach Ogólny zarys nauki o finansach Termin „finanse” Określenie „finanse” jest terminem o szerokim znaczeniu, obejmującym operacje pieniężne. Występuje w różnych językach świata. Współcześnie „finanse” rozumie…

Mechanik samochodowy umieścił na platformie o polu powierzchni 200 cm kwadratowych o ciężarze 1000N. Z jaką siłą musi zadziałać mechanik na tłok o powierzchni 10cm kwadratowych?

Mechanik samochodowy umieścił na platformie o polu powierzchni 200 cm kwadratowych o ciężarze 1000N. Z jaką siłą musi zadziałać mechanik na tłok o powierzchni 10cm kwadratowych? Mechanik samochodowy umieścił na…

Prawo pracy egazmin na kompie WSZIB

Prawo pracy egazmin na kompie WSZIB Prawo pracy egazmin na kompie WSZIB

Finanse – wykłady

Finanse – wykłady FINANSE Wykład I -13.10.02r. Finanse –to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany wartości. Na ruch pieniądza składa się: gromadzenie, wydatkowanie oraz…

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I I II:Dział I: Ubezpieczenia życioweUbezpieczenia osobowe:Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:1) przy ubezpieczeniu…

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Przepływy pieniężne

Prawo administracyjne i dewizowe

Prawo administracyjne i dewizowe POJĘCIE ADM. FIN. PUBL. (a) w znaczeniu podmiotowym oznacza osobę lub częściej zorganizowany zespół osób (jedn.org.), którym powierza się administrowanie fin.publ.; (b) funkcją (zadaniem) adm.fin.publ. jest…

Biuletyn Informacji Publicznej – BIP

Biuletyn Informacji Publicznej – BIP 1. Co to jest BIP?Biuletyn Informacji Publicznej ( zwanej dalej BIP) jest oficjalnym publikatorem, dostępnym tylko i wyłącznie w Internecie, gdzie podmioty zobowiązane są umieszczać…

Nadzór bankowy

Nadzór bankowy Nadzór bankowy Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Nadzór nad działalnością banków sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego oraz jej organ…

Finanse przedsiębiorstw

Finanse przedsiębiorstw CEL DZIALALNOSCI PRZEDSIEBIORSTWWspółczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu…

Finanse publiczne i budżet państwa

Finanse publiczne i budżet państwa Finanse publiczne i budżet państwa. 1. Finanse publiczne-istota sektora. FINANSE PUBLICZNE- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez związki publiczno-prawne wężej…

System bankowy i zagadnienie pieniądza

System bankowy i zagadnienie pieniądza I. SYSTEM BANKOWY. 1. Struktura i zadania systemu bankowego. System bankowy ma budowę dwuszczeblową, na którą składają się bank centralny oraz różnego typu banki komercyjne,…

Inwestycje w złoto

Inwestycje w złoto Inwestycje bezpośrednie w złotoZłoto nazywane jest często lokatą na czarną godzinę. Już kilkaset lat temu złoto pełniło funkcję twardej waluty, odpornej na różne zawirowania rynkowe. Inwestycje w…

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje. Ta część prowadzonego w przedsiębiorstwie procesu gospodarczego, która dominuje w jego działalności…

Struktura Systemu Bankowego w Polsce

Struktura Systemu Bankowego w Polsce STRUKTURA SYSTEMU BANKOWEGO W POLASCE System bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki pieniężno-kredytowej. Należy go rozumieć jako ogół banków…

Podstawowe rodzaje ryzyka w działalności banku

Podstawowe rodzaje ryzyka w działalności banku Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej nieodłącznie jest związane z podejmowaniem ryzyka w celu np. zwiększenia swoich zysków czy zdobycia nowych klientów. Szczególnym przypadkiem będą tu…

Pieniądz

Pieniądz ISTOTA I FUNKCJE PIENIĄDZAFunkcje:a) jest miernikiem wartości towarów – określa wartość produktów i usług i innych towarów. Mierzy wartość nietowarowej działalnościb) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarów –przejawia się w…

Rola banku w gospodarce rynkowej

Rola banku w gospodarce rynkowej Rola banku w gospodarce rynkowej 1. Udział w kreacji pieniądza bankowegoKreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje za pomocą wzrostu wielkości kredytów udzielanych przez te…

Finanse publiczne -wykłady

Finanse publiczne -wykłady 1.FINANSE PUBLICZNE- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez związki publiczno-prawne wężej lub szerzej traktowane.Podstawowy przepis prawny: Ustawa o Fin. Publicznych z 1998…

Podział kont (poziomy i pionowy) a elastyczność rachunkowości

Podział kont (poziomy i pionowy) a elastyczność rachunkowości TEMAT: Podział kont (poziomy i pionowy), a elastyczność rachunkowości. 1.Geneza i istota rachunkowości. Podstawą rozwoju rachunkowości były praktyczne potrzeby mierzenia zjawisk gospodarczych,…

Audyt wewnętrzny – ściąga

Audyt wewnętrzny – ściąga SYSTEM FIN.PUBL.-ogół zasad i instytucji stanowią. podst. dokonyw. publicznych operacji fina.FORMY ORGANIZAC.-PRAWNE Jedn. publiczn.funkcj. jako: 1.Jedn. budż.(pdst.)2.Zakł.budż.(pdst.)-odpłatnie wykonują zad., pokrywają ko. z własnych przycho. 3.Gospod. pom.…

Kredyt

Kredyt Kredyt- postawienie przez bank (kredytodawcę) do dyspoz kredytobiorcy śrd pien. Kredytob zobowiązuje się do zwrotu tych pieniędzy z odsetkami w umownym terminie. Podstawą jest umowa kredytowaCechy kredytu: – oprocentowanie-…

Publiczne prawo gospodarcze (podstawowe zagadnienia)

Publiczne prawo gospodarcze (podstawowe zagadnienia) Zagadnienia:I. Wprowadzenie do publicznego prawa gospodarczego.pojęcie prawa gospodarczego (publiczne pr. gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze)Źródła prawaZasady publicznego prawa gospodarczegoPaństwo a gospodarka:typy zachowań państwa wobec gospodarkipodstawy…

Innowacje finansowe

Innowacje finansowe Wykłady z Innowacji finansowych

Analiza finansowa przykładowe zadania

Analiza finansowa przykładowe zadania

Outsourcing w działalności banku

Outsourcing w działalności banku

Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce

Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce

Fundusze celowe

Fundusze celowe

Jednostka Budżetowa, Zakład Budżetowy

Jednostka Budżetowa, Zakład Budżetowy