Wkuwam

Jak piszemy rozprawki?

ROZPRAWKA jest to forma wypowiedzi zawierająca rozważania nad określonym zagadnieniem. Najczęściej temat wyróżnia jakąś wątpliwość, którą próbujemy rozstrzygnąć. W tym celu posługujemy się argumentami (przykładami, dowodami potwiedzającymi założenie) i kontrargumentami (stwierdzenia obalające tezę, zaprzeczające). Wnioski końcowe wyciągamy w zakończeniu. Rozprawka powinna mieć zachowanie odpowiednie proporcje. Wstęp i zakończenie powinny razem stanowić trzecią część całości, a rozwinięcie dwie trzecie całości.

Wygląd graficzny rozprawki – I

I WSTĘP (Hipoteza) …………………………………………
II ROZWINIĘCIE
Argumenty ……………………………………………………
………………………………………………………………….
Kontrargumenty……………………………………………..
………………………………………………………………….
III ZAKOŃCZENIE (podsumowanie, wnioski końcowe)
………………………………………………………………….

Wygląd graficzny rozprawki – II

I WSTĘP (Teza)
…………………………………………………………………
II ROZWINIĘCIE
Argumenty
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
III ZAKOŃCZENIE (potwierdzenie tezy)
…………………………………………………………………

Pisząc rozprawkę musimy pamiętać, aby każdą część rozpoczynać akapitem.
AKAPIT – linijka z wcięciem (krótsza od pozostałych)