Wkuwam

Notatka encyklopedyczna

1. Krótki tekst (skrótowość).

2. Dużo informacji.

3. Konieczność wprowadzania skrótów.

Najczęściej używane:
tzn. = to znaczy
m. in. = między innymi
jw. = jak wyżej
itp. = i tym podobne
nr = numer
mgr = magister
wg = według
SKRÓT WYRAZU POWINIEN SIĘ ZAWSZE KOŃCZYĆ SPÓŁGŁOSKĄ

4. Długie wypowiedzenia.

5. Wiele wiadomości ujętych w nawias.

6. Rzeczowość.

7. Odsyłanie do pokrewnych haseł.

8. Główne hasło zapisane drukowanymi literami.

9. Brak wyrazów nacechowanych emocjonalnie, oceniających, zdań wykrzyknikowych, rozkazujących, pytających, własnych sądów i ocen; ważna tylko informacja.