Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

„Pozytywne i negatywne aspekty przynależności Polski do Unii Europejskiej”

Od dnia 1 maja 2004r. nasz kraj oficjalnie zaczął swą przynależność wśród innych państw unijnych. Państwo polskie niejako umocniło swą pozycję na „politycznej arenie międzynarodowej”. Głos naszego narodu dumnie przemówił do europejskich liderów oznajmiając, że Polska ma przypisywany sobie potencjał, lecz bez pomocy unijnej brak możliwości realizacji tego na co ten kraj stać w dziedzinie polityki, gospodarki,kultury, a nawet rozwoju regionalnego. Taka solidarność , pełne i aktywne uczestnictwo w życiu Europy oraz najazniejsze-stanie się członkiem UE ma swoje plusy i minusy:

ASPEKTY POZYTYWNE
+”bycie jednym ciałem politycznym”wraz z resztą państw członkowskich Polska wspólnie realizuje polityke zagraniczną
+likwidacja bariery w obrocie handlowym między państwami unijnymi oraz promowanie społecznego oraz ekonomicznego postępu poprzez zaciśnianie współpracy gospodarczej-Polska ma ułatwiony dostęp do zachodzniego rynku. Nasz kraj swobodnie może nabywać jaki i sprzedawać różne towary na terenie Unii Europejskiej
+harmonizacja polskiego prawa z prawem UE powoduje m.in. poprawę bezpieczeństwa pracy- ustawy prawne chronią pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami;poprawę stanu środowiska naturalnego- przywiązuje się większą wagę do tego, by różne fabryki prowadziły swą działalność bez uszczerbku dla środowiska naturalnego,ochrony interesów ekonomicznych konsumentów
+poprawa na polskim rynku pracy-Polska zyskuje dodatkowe fundusze, a przede wszystkim dostęp do Europejskiego Funduszu Socjalnego
+dostęp obywateli polskich do unijnych rynków pracy, ponadto kwalifikacje zawodowe i dyplomy wydawane przez polskie placówki edukacyjne, bedą uznawane w pozostałych krajach członkowskich
+dzieci, młodzież, a przede wszystkim studenci polscy maja łatwiejszy dostęp do edukacji poza granicami kraju;każdemu uczącemu się Polakowi w szkołach na terenie UE przysługuja takie same obowiązki i przywileje, gdyż posiadając obywatelstwo kraju członkowskiego, poza nim na terenie UE automatycznie traktowany jest jako prawowity obywatel.
+pomoc w osiągnięciu tzw. spojności ekonomicznej z państwami członkowskimi Uni Europejskiej; Polska,a szczególnie jej najsłabiej rozwiniete regiony (w tym Podkarpacie) może korzystać ze środków finansowych w ramach funduszu strukturalnego
+zdynamizowanie rozwoju gospodarczego: jak stwierdza rządowy raport na temat rezultatów członkostwa Polski w UE-„Polska uzyskuje zwiększone zainteresowanie tym krajem w celach potencjalnych inwestycji, stwarza szansę zwiększenia liczby zatrudnień oraz poprawy warunków życia Polaków”. Potwierdzają to przykłady Hiszpanii, Irlandii i Portugalii- państw członkowskich, które potrafiły spożytkować szansę rozwojową
+Polski, bogaty dorobek kulturalny w dziedzinie folkloru i sztuki z większą łatwością podbije zachodnie terytoria unijne- obywatele innych państw europejskich z większą przychylnością przyjmą polską kulturę
+rolinicy polscy będą mogli ubiegać się o dopłaty, co polepszy warunki na polskim rynku żywności
+swobodne podróżowanie obywateli Polski po zjednoczonej Europie. W państwach unijnych przy granicy- jej przekroczeniu wystarczy jedynie wiarygodny dokument ze zdjęciem. Tym dokumentem może być np. dowód osobisty, a niekoniecznie paszport jak do tej pory.

ASPEKTY NEGATYWNE
– w krajach członkowskich szacunek dla życia ludziego jest znikomy- w wielu państwach Unii dopuszczalna jest eutanazja lub aborcja, czyli legalne pozbawienie człowieka tak cennego życia. W państwie polskim takie działania są niedopuszczalne, jednak w przyszłości takie nieetyczne prawo moze zawitać i do nas
-w niedalekiej przyszłości czeka nas wzrost cen, następujący wskutek wprowadzenia euro do powszechnego obiegu( grozi nam inflacja- spadek wartości naszek krajowej waluty jakim jest PLN, w stosunku do euro)
– konieczność wyrównania poziomu rozwojou ekonomicznego Polski wobec innych państ przynależnych
– sprostanie presji konkurencyjnej ze strony gospodarki państw członkowskich w Unii Europejskiej (szczególnie dotknie to sektor MŚP tzn. małych i średnich przedsiębiorstw,- nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa poradziły z przystosowaniem do unijnych norma warunkujących dostęp towarów do rynku zachodniego)
– przyjęcie wspólnych zasad polityki handlowej w Unii Europejskiej rzutuje głównie na jakość i wielkość kontaktów gospodarczych z Chinami i państwami Europy Wschodniej. Dla Podkarpacia istotnym kosztem jest spadek dynamiki ruchu ososbowego oraz wymiany handlowej- głownie z tzw. handlu przygranicznego z Ukrainą (jako rezultat przywrócenia obowiązków wizowych dla obywateli Ukrainy)
– wysoka globalizacja unijan- Polska pomimo, iż nie jest krajem, na który ma wysoki wpływ globalizacja, to po przystąpieniu do Uni (Unia, a przede wszystkim liderzy- są w pełni państwami globalnymi) wpływ globalizacji może być wyższy
– w krajach unijnych z powodu przestawienia pewnych norm panuje ujemny przyrost naturalny- z powodów czysto komercyjnych ze zwiększonym udziałem produkcji i konsumpcji w życiu obywateli Europy oraz stawianie kariery zawodowej, sprawia że Europejczycy się starzeją
-po zniesieniu wiz Polska stała sie krajem zagrozonym zwiększeniem działalności przestępczości zorganizowanej
– Polska będąc sojusznikiem USA w wojnie w Iraku oraz jako kraj wspomagajacy walkę z terroryzmem,ma w niektórych swoich poglądach odmienne zdanie niż pozostali przynależni do Uni, co niejako rzutuje na nasze kontakty z tymi państwami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *