Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Różne przydatne pojęcia

Dialog – jest to sposób porozumiewania się z drugą osobą polegający na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. Dialog może być w wielu formach, m.in. pisanej, mówionej, sms-owej.

Atrybut – charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś wyróżniająca ją z pośród innych, będąca jej znakiem rozpoznawczym

Język – to jeden ze sposobów porozumiewania się. Porozumiewanie polega na przekazywaniu informacji między nadawcą, a odbiorcą. Czynimy to za pomocą gestów, mimiki, słów, pisma (umownych znaków graficznych)

Rodzaje funkcji:
*Funkcja socjalizująca – daje poczucie odrębności ludziom posługującym się danym językiem wobec innych narodów.
*Funkcja kulturotwórcza – polega na przekazywaniu tradycji, zwyczajów, wartości z pokolenia na pokolenie.
*Funkcja komunikatywna – służy przekazywaniu różnych informacji i dzieli się na:
a) funkcja przedstawieniowa – nastawiona jest na przekazywanie informacji.
b) funkcja poetycka – występuje w literaturze pięknej, zawiera odpowiednią kompozycję i środki poetyckie.
c) funkcja fatyczna – polega na rozpoznawaniu, podtrzymywaniu, kończeniu rozmowy, charakterystyczne są zwroty: halo!, hej!, aha!.
d) funkcja ekspresywna – nastawiona na emocje, nieważne co, ale jak się mówi.
e) funkcja impresywna – ważne jest, co się mówi, a nie jak to się robi, zmusza odbiorcę do przyjęcia pewnej postawy lub zachowania.

Język ogólnopolski – język, którym posługuje się większość polaków, jest wynikiem powolnego i długotrwałego rozwoju. Służy porozumiewaniu się w różnych dziedzinach życia, jest rozpowszechniany przez szkołę, administrację i środki masowego przekazu. Nazywany jest językiem literackim lub ogólnopolskim.

Dialekt – odmiana terytorialna języka: małopolski, wielkopolski, śląski, mazowiecki, kaszubski.
Gwara – odmiana terytorialna języka mówionego, ludności zamieszkującej mniejsze obszary, np. wieś.

Akcja – to ciąg splecionych następujących po sobie zdarzeń dynamizujących utwór.

Recenzja – to ocena, omówienie, opinia i komentarz. Bywa informacją o autorze i dziele oraz sprawozdaniu. Ma na celu poinformowanie, ocenę, zachwycenie lub też zniechęcenie odbiorcy do kontaktu z dziełem. Recenzja nie jest streszczeniem, interpretacją i reportażem. Składa się z 2 części:
a) opisowa:
– tytuł, autor, wydawnictwo, bohaterowie, krótkie streszczenie, reżyser, scenograf i inni twórcy filmu.
b) oceniająca:
– podobało się, nie podobało się, dlaczego?, komu byś polecił.

Recenzja ma trójdzielną kompozycję:
1. Wprowadzenie.
2. Część opisowa.
3. Część oceniająca.

Psalm – hebrajska pieśń religijna sławiąca potęgę i dobroć Boga, może mieć charakter: dziękczynny, pochwalny, pokutny. (Jan Kochanowski ,,Psalm 8)

Panegiryk – pochwalny utwór okolicznościowy utrzymany w podniosłym tonie. (Lukrecjusz ,,Pochwała Epikura)

Epos – wielowątkowy utwór epicki napisany wierszem, podzielony na księgi, zawierający stałe elementy kompozycyjne (Homer ,,Iliada)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *