Wkuwam

Środki stylistyczne i ich funkcje

Onomatopeja – wyrazy dźwiękonaśladowcze. Funkcja: wzbogacenie utworu
Nowelizm poetycki – nowoutworzony wyraz na potrzeby utworu
Zdrobnienie – utworzone za pomocą przyrostka, który ma w odniesieniu do wyrazu podstawowego wyrażać pomniejszenie np. Kotek. Funkcja: wyraża uczucia pozytywne, ironię
Zgrubienie – utworzone za pomocą odpowiedniego przyrostka słowo, które ma w stosunku do wyrazu podstawowego wyrażać powiększenie np.. Kocur. Funkcja: Wyraża uczucia negatywne, pobłażliwość
Anakolut – celowe zastosowanie błędu składniowego
Antyteza – przeciwstawne przedstawienie poglądów i pojęć sprzecznych np. Dobry – zły
Apostrofa – bezpośredni zwrot do odbiorcy
Inwokacja – rozbudowana apostrofa. Funkcja: nadaje podniosły styl
Pytanie retoryczne – pytanie, które nie wymaga odpowiedzi. Funkcja: ironia
Inwersja – szyk przestawny. Funkcja: wzbogacenie języka
Przerzutnia – przerzucenie myśli z jednego wersu do drugiego. Funkcja: wzbogacenie języka
Wykrzyknik – zastosowanie w utworze zdań wykrzyknikowych lub równoważników tych zdań. Funkcja: zdenerwowanie, agresja
Powtórzenie – to zastosowane w utworze wielokrotne powtórzenie tego samego wyrazu. Funkcja: podkreślenie wyróżnienia
Anafora – Zaczynanie się wersów od tych samych słów lub zwrotów. Funkcja: podkreślenie powtórzonego słowa
Epifora – kończenie się wersów lub strof od tych samych wyrazów lub zwrotów. Funkcja: podkreślenie
Alegoria: motyw, który poza sensem dosłownym ma sens przenośny, rozumiany przez wszystkich tak samo
Symbol – motyw, który poza sensem dosłownym ma znaczenie przenośne
Hiperbola – Wyolbrzymienie postaci zwierząt. Funkcja: wywarcie wrażenia podkreślającego stosunek do danego wiersza
Epitet – połączenie przymiotnika z rzeczownikiem. Funkcja: łatwej wyobrazić sobie obraz przedstawiany przez autora
Epitet metaforyczny – epitet, który ma znaczenie przenośne. Funkcja: wyraża i wzbogaca język
Oksymoron – zestawienie ze sobą wyrazów o sprzecznym znaczeniu, najczęściej rzeczownik i przymiotnik np. Gorący lód. Funkcja: uplastycznienie
Peryfraza – zastąpienie nazwy przedmiotu przez jej dokładniejszy opis. Funkcja: zapobieganie powtórzenia w tekście
Eufemizm – zastąpienie wyrazu wulgarnego przez łagodniejszy zwrot
Porównanie – zestawienie ze sobą dwóch przedmiotów ze wzglądu na podobieństwo jakiejś cechy. Łączy je najczęściej: jak, jakoby, na kształt. Funkcja: uplastycznia tekst
Porównanie homeryckie – bardzo rozbudowane porównanie. Funkcja: działa na wyobraźnię
Metafora – wyrażenie, które poprzez nietypowe złączenie wyrazów uzyskuje nowy, przenośne znaczenie.
Personifikacja – nadanie przedmiotom cech ludzkich
Animizacja – nadanie przedmiotom cech stworzeń żywych