Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Środki stylistyczne i rodzaje rymów – powtórzenie wiadomości.

1. EPITET – to tyle co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów,

2. PORÓWNANIE – zestawia się ze sobą dwa zjawiska, z których jedno służy określaniu drugiego za pomocą łączników: jak, niby, jakby, niż,

3. HIPERBOLA (wyolbrzymienie) – polega na powiększaniu zjawisk, ich potęgowaniu, pokazywaniu jakiegoś zjawiska, przedmiotu w sposób przesadny,

4. ANAFORA – zespół zdań zaczynających się od tych samych słów,

5. PERYFRAZA (omówienie) – polega na zastąpieniu danego wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeniu,

6. EPIFORA – powtarzalność słów bez zwrotów kończących poszczególne zdania,

7. POWTÓRZENIE – dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich
układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań,

8. ONOMATOPEJA (dźwiękonaśladownictwo) – naśladowanie za pomocą środków językowych, zjawisk dźwiękowych (głosów i odgłosów), z otaczającej rzeczywistości,

9. METAFORA (przenośnia) – jest ona zespołem słów, w którym znaczenie jednych zostaje niejako przeniesione na znaczenie pozostałych; znaczenie przenośne jest różne od dosłownego,

10. ANTYTEZA – polega na kształtowaniu wypowiedzi z elementów znaczeniowo przeciwstawnych,

11. ZDANIE PARENTETYCZNE – zdania wtrącone w nawias; nie mieszczą się w wypowiedzi zasadniczej, ale mają istotne znaczenie dla jej ogólnego sensu

12. PYTANIE RETORYCZNE – pytanie niewymagające odpowiedzi,

13. ZDROBNIENIE – wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego przyrostka mające znaczenie w jakimś sensie pomniejszone,

14. ZGRUBIENIE – wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego przyrostka, mające w jakimś sensie powiększone, wzmocnione znaczenie,

15. APOSTROFA – bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, szczególnym rodzajem apostrofy jest inwokacja (uroczysty zwrot do Boga, bóstwa z prośbą o natchnienie),

16. PRZERZUTNIA – przeniesienie końcowej części wersu do wersu następnego,

17. INWERSJA – przeniesienie, odwrócenie, przestawienie szyku wyrazów w zdaniu,

18. OKSYMORON – zestawienie dwóch przeciwieństw w rzeczywistości niemożliwych np. gorący lód,

19. TURPIZM – przeniesienie do poezji obrazów brzydoty, kalectwa,

20. ŚREDNIÓWKA – regularnie powtarzający się podział w środku wersu (najczęściej występuje w wersach 11-zgłoskowych) od siedmiu sylab w górę będzie występowała średniówka,

21. PERSONIFIKACJA – nadanie cech ludzkich,

** RODZAJE WIERSZA:
– wiersz biały – bez rymów
– wiersz ciągły – bez strof
– wiersz sylabiczny – w poszczególnych wersach występuje jednakowa liczba sylab
– wiersz sylabotoniczny – jednakowa liczba sylab i jednakowo rozłożone akcenty
– wiersz toniczny – jednakowo rozłożone akcenty
– wiersz wolny – wiersz pozbawiony jednakowej liczby sylab, bez akcentów, bez rymów i znaków interpunkcyjnych

** RODZAJE I PODZIAŁ RYMÓW:
– rymy parzyste aabb
– rymy okalające abba
– rymy krzyżowe abab
– rymy męskie – dotyczy wyrazów jednosylabowych
– rymy żeńskie – więcej niż jednosylabowe wyrazy, w których akcent pada na przed ostatnią sylabę (akcent paroksytoniczny)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *