Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Konspekt lekcji religii – 1 godz. lekcyjna

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

CELE KATECHETYCZNE
Uczymy opartego na wierze odkrywania obecności Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i Jego zbawczego działania we wspólnocie Kościoła i w życiu katechizowanych.

TREŚCI KATECHEZY
Wniebowstąpienie Pańskie to ważna prawda naszej wiary. Jezus Chrystus przez całą swoją publiczną działalność, a szczególnie po zmartwychwstaniu przygotowywał Apostołów do tego momentu odejścia do Ojca. I chociaż wstąpił do nieba, nadal kontynuuje swoje dzieło we wspólnocie Kościoła. Pozostał z nami w Sakramentach świętych, szczególnie w Eucharystii, w słowie Bożym, podczas modlitwy i w czynie miłości. Przypominają o tym krzyże, obrazy, świątynie, dzieła miłosierdzia.
Przybliżenie dzieciom tych prawd nie jest sprawą łatwą, ale ukazując różne znaki i przypominając obietnicę Jezusa „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt28,20), prowadzimy wychowanków do wiary w tę Jego obecność wśród nas.
Prawda Wniebowstąpienia Pańskiego nie może pozostać dla dziecka faktem historycznym, dlatego nie tylko informujemy je o wydarzeniu i obietnicy, ale budzimy wiarę w ciągłą obecność Chrystusa wśród ludzi.
Uczymy dziecko odkrywać tę obecność w różnych znakach, gestach, słowach. Zachęcamy je do uczestnictwa we Mszy świętej w Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego jako wyrazu wdzięczności za dar obecności Jezusa wśród nas.

ZADANIA NAUCZYCIELA RELIGII
Ukazanie na podstawie perykopy o Wniebowstąpieniu Pańskim, że i my podobnie, jak Apostołowie, otrzymaliśmy obietnicę obecności Pana Jezusa wśród nas. Zapoznawanie z formami wyrażającymi oczekiwanie na spełnienie obietnicy w relacjach z ludźmi i Bogiem.

METODY I ŚRODKI
Chcąc przybliżyć dziecku treść Orędzia i skonfrontować je z życiem posługujmy się podczas katechezy pogadanką, opowiadaniem. Ponadto korzystam z następujących przedmiotów:
– Pismo Święte, zapalona świeca, krzyż, ilustracje przedstawiające: Zgromadzenie Eucharystyczne, modlącą się rodzinę, zgodnie bawiące się dzieci, świątynię, kapłana w konfesjonale.
– Tekst piosenki „Jezus jest tu…”
– Rozsypanka wyrazowa tekstu (Mt28,20b) – nie dla każdego dziecka.
( A oto / Ja jestem / z wami / przez wszystkie dni / aż do skończenia świata). Pozostałym dzieciom obrazki do kolorowania.

PRZEBIEG KATECHEZY
POWITANIE
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wspólna modlitwa: „Ojcze nasz…”

WPROWADZENIE DO KATECHEZY
Opowiadam krótko o tym, co działo się po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Jezus po zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami i uczennicami. Wyjaśnił im, że w Piśmie świętym był zapowiedź Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Powiedział też, że w Jego imię ludzie będą odwracać się od zła i czynić dobro, a ich grzechy będą odpuszczone. Zapowiedział, że ześle im Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego.
Kończę uroczystym odczytaniem fragmentu Ewangelii (Łk 24,50-51). Zapalam świecę i proszę, by uczniowie powstali.
K. – Pan z wami.
Dz. – I z duchem twoim.
K. – Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
Dz. – Chwała Tobie, Panie.
„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony di nieba”.
K. – Oto słowo Pańskie.
DZ. – Chwała Tobie Chryste.

ODKRYWAM WEZWANIE BOŻE
Dzieci siadają i odpowiadają na pytania:
– Gdzie wyprowadził Pan Jezus swoich uczniów?
– Co wtedy zrobił?
– Co się stało podczas błogosławieństwa?

Uroczystość, w czasie której wspominamy to wydarzenie, obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. Jest to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Pan Jezus odszedł do nieba. Apostołowie nie mogli go już zobaczyć, nie mogli z nim rozmawiać. Byli jednak radośni, bo Pan Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze.
Pan Jezus pozostał nie tylko z Apostołami, ale także z nami. Zapewnił nas o tym.
Nakrywam stół białym obrusem, umieszczam Pismo Święte, krzyż, zapaloną świecę oraz obrazy przedstawiające: Zgromadzenie Eucharystyczne, modlącą się rodzinę, kapłana w konfesjonale, dzieci bawiące się w zgodzie.
Prowadzę rozmowę prowadzącą do odkrycia przez dzieci, że Chrystus spełnił obietnicę i jest z nami. Mówią o tym różne znaki i formy wyrażające nasze oczekiwanie na spełnienie obietnicy.
– Kto mówi do nas, gdy czytamy Pismo Święte?
– Kogo przypomina zapalona świeca?
– Jaki znak czynimy na czole, ustach i sercu? Kogo wtedy wyznajemy?
– Gdzie przede wszystkim Pan Jezus jest z nami?
(pokazuje obraz Eucharystii),
– Kto odpuszcza nam grzechy, kiedy ksiądz spowiada?
Popatrzcie, jak wiele znaków zostawił nam Jezus byliśmy się nie lękali, lecz wierzyli, że On jest z nami.

ODPOWIADAM NA WEZWANIE BOŻE
Pan Jezus zmartwychwstały jest w niebie i na ziemi.
– Gdzie mogę Go spotkać?
– Kiedy mogę Go spotkać?
– Jak pokazać Panu Jezusowi, że wierzę w jego obecność i cieszę się nią?
Pan Jezus jest z nami i pragnie, abyśmy zawsze o tym pamiętali w naszym życiu. Pokażemy panu Jezusowi, że wierzymy w jego obecność i cieszymy się nim.
Zapraszam dzieci do wspólnej modlitwy przy stole nakrytym białym obrusem, gdzie wcześniej umieściłam niektóre znaki obecności Pana Jezusa zmartwychwstałego. Śpiewam z dziećmi piosenkę.
Jezus jest tu.
Jezus jest tu.
O wznieśmy ręce
Wielbiąc Jego imię.
Jezus jest tu.

UTRWALENIE – PRACA UCZNIA
Interpretuje tekst i pokazuje plansze załącznik1. Dzieci na podstawie ilustracji odpowiadają na pytanie, co jest z naszej strony ważne, aby Jezus mógł nas zaprowadzić tam, gdzie On przebywa do Ojca.
Jezus jest z nami i prowadzi nas do Ojca. Tablice na rysunku, umieszczone wzdłuż drogi, uczą nas, jak mamy oczekiwać na Jezusa. Co mamy czynić, aby był z nami.
Na zakończenie śpiewamy : „Jezus jest tu …”

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
WIEDZA – CO UCZEŃ WIE?
Uczeń wie, że Pan Jezus do nieba wstąpił, zna obietnicę o Jego obecności wśród ludzi.
UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ POTRAFI?
Uczeń potrafi wskazać Pismo Święte, krzyż, zapaloną świecę, kapłana, modlitwę, Mszę świętą, zgodne życie z innymi jako znaki obecności Pana Jezusa we wspólnocie Kościoła.
INTERIORYZACJA WARTOŚCI – CO UCZEŃ CENI?
Uczeń ceni i szanuje Pismo Święte, krzyż, modlitwę, Mszę świętą, kapłana i innych ludzi jako „znaki” wypełniania się w naszym życiu obietnicy Pana Jezusa: „Jestem z wami, nie bój się…”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *