Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Wypracowania Historia

  • Home
  • Zygmunt Stary – polityka zagraniczna. Wojna polsko-mołdawska (1509-1510)

Zygmunt Stary – polityka zagraniczna. Wojna polsko-mołdawska (1509-1510)

W roku 1502 dążący do scalenia wszystkich ziem mołdawskich w jeden organizm państwowy hospodar Stefan III Wielki zbrojnie najechał, zajął i przyłączył Pukucie do Mołdawii. Pretensje do tych ziem, wbrew…

Zygmunt Stary – polityka zagraniczna (1506-1525) – geneza hołdu pruskiego

Rosnąca pozycja Polski i Litwy na arenie międzynarodowej sprawiła, że Zygmunt Stary i Zygmunt August zainteresowali się sprawami Czech i Węgier, Turcji i Zakonu Krzyżackiego, a także Inflant. Zygmunt I…

Zygmunt Stary – panowanie

Zygmunt urodził się w roku 1467, zmarł w 1548 roku. Podobnie jak w przypadku pozostałych synów Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt odebrał staranne wykształcenie, jak również przyzwyczajano młodego królewicza do skromnego życia,…

Zygmunt Stary – biografia, życiorys

Zygmunt I Stary urodził się 1 stycznia 1467 w Kozienicach, jako syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Był przedostatnim władcą z dynastii Jagiellonów. Nim zasiadł na tronie, sprawował władzę…

Zygmunt III Waza – panowanie, biografia, dokonania

Wstąpienie na tron Zygmunta III Wazy odbywało się w bardzo burzliwy i kontrowersyjny sposób. W efekcie bowiem konfliktu między hetmanem Janem Zamoyskim i rodem Zborowskich doszło do utworzenia dwóch opozycyjnych…

Zygmunt III Waza – biografia, życiorys

Zygmunt III Waza na świat przyszedł dnia 20 czerwca 1566 roku. Jego rodzicami byli książę szwedzki Jan i Katarzyna Jagiellonka. Kiedy przyszły władca Polski narodził się sytuacja, w jakiej znajdowała…

Zygmunt Freud – biografia, życiorys

Zygmunt Freud przyszedł na świat 06. 05. 1856 r. we Freibergu na Morawach. Zmarł w Londynie 23. 09. 1939 r. Pochodził z żydowskiej rodziny, która na skutek prześladowań w XIV…

Zygmunt Bauman – biografia, życiorys

Zygmunt Bauman urodził się 19 listopada 1925 roku w Poznaniu. Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, rodzina Baumana uciekła do Związku Radzieckiego. Tam starali się zorganizować sobie życie…

Zygmunt August – panowanie

Zygmunt August urodził się w 1520 r., a zmarł w 1572. Ostatni władca z dynastii Jagiellonów był synem Zygmunta Starego i Bony Sforzy, Wielkim Księciem Litewskim i od 1529 roku…

Zygmunt August – biografia, życiorys

Zygmunt II August na świat przyszedł 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie, jako syn Zygmunta Starego i Bony. W historii kraju zapisał się jako ostatni król z dynastii Jagiellonów. Koronacja…

Życie w PRL – okres stalinowski

O okresie stalinowskim w Polsce można mówić od momentu styczniowych wyborów z roku 1947, poprzedzonych wcześniejszym referendum, które pokazało, że władza komunistów stała się faktyczna i nieograniczona. Protest wobec fałszerstwa…

Życie gospodarcze w imperium Karolingów

Za sprawą gwałtownego nasilenia się najazdów barbarzyńców oraz epidemii w okresie wczesnego średniowiecza, handel, zwłaszcza ten śródziemnomorski, stopniowo zamierał. Ograniczenie wymiany wymusiło działania mające na celu zapewnienie sobie maksymalnej samowystarczalności.…

Życie gospodarcze starożytnej Grecji

Impulsem stymulującym rozwój gospodarczy Grecji było rozprzestrzenienie się ludności tego kraju po obszarach wokół Morza Śródziemnego. Koloniści decydowali się na zmianę miejsca zamieszkania, wiedząc, że na nowych terenach łatwiej będzie…

Życie dworskie na Wawelu

Dwór królewski był najważniejszym ośrodkiem politycznym w czasach monarchii w Polsce. W otoczeniu króla znajdowały się osoby bezpośrednio odpowiedzialne za działanie całego aparatu państwowego. Począwszy od wieku XIV Wawel urządzany…

Związki między kryzysem gospodarczym w miastach a kryzysem w rolnictwie w XIV wieku

Okres późnego Średniowiecza to czas silnych, wzajemnych zależności między wsią i nowo powstałymi ośrodkami miejskimi. W dużej mierze rozwój miast determinowany był przez napływ ludności chłopskiej z pobliskich regionów. Silnie…

Związek Pruski i inkorporacja Prus

Związek Pruski był porozumieniem szlachty i miast założonym w 1440 r. w Kwidzynie. Jednym z głównych założycieli i działaczy był Jan Bażyński. Członkowie Związku Pruskiego występowali przeciwko nadużyciom Krzyżaków i…

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD) – powstanie, cele

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację został utworzony w dniu 2. września roku 1949 i faktycznie połączył w jedną całość szereg pomniejszych organizacji i związków zrzeszających kombatantów, więźniów obozów niemieckich…

ZSRR – Prezydent ZSRR – funkcje, zadania, usprawnienia

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był państwem, w którym najwyższą władzę formalnie sprawowała Rada Najwyższa ZSRR (dwuizbowy parlament) z przewodniczącym prezydium Rady Najwyższej na czele. Rzeczywistą władzę w Związku Radzieckim miało…

Źródła historyczne – rodzaje źródeł historycznych

Chcąc przedstawić pojęcie źródeł historycznych, jak i ich wyliczyć rodzaje, należy liczyć się z mnóstwem definicji. Wśród nich znajdują się lepsze i gorsze, bardziej skomplikowane i mniej. Warto więc zacytować…

Zniesienie stanu wojennego – skutki stanu wojennego w Polsce

Stan wojenny przyniósł po części władzy upragnione zamiary. Działalność władzy zawierająca się w taktyce „porozumienia i walki” przyniosła efekty w postaci osłabienia buntu społeczeństwa. Przed zniesieniem stanu wojennego sejm uchwalił…

Znaczenie wojen perskich

Najistotniejszym skutkiem wojen grecko-perskich, które miały miejsce w V w. p.n.e. był wzrost politycznego znaczenia Aten wśród Greków. Olbrzymie wrażenie na ówczesnym świecie wywarła zwłaszcza wygrana batalia pod Maratonem, zwycięstwo…

Znaczenie odkryć z Qumran

Qumran to nazwa, która wzięła się od arabskich ruin w obrębie Pustyni Judzkiej. To właśnie tutaj znaleziono sławne Zwoje znad Morza Martwego. Są to teksty o charakterze biblijnym, jak i…

Znaczenie chrześcijaństwa w cywilizacjach średniowiecznej Europy

Wczesne średniowiecze było epoką walki o podział wpływów w rodzącej się Europie. Chrystianizacja pogan, często prowadzona ogniem i mieczem, stała się powszechnym zjawiskiem. By uniknąć agresji ze strony sąsiadów, wielu…

Złota Orda – stosunki z Rusią

Po rozpadzie jedności imperium mongolskiego w pierwszej połowie XIII wieku zachodnia jego część przypadła w udziale wnukowi legendarnego Czyngis-chana – Batu-chanowi. Stworzył on na rozległym terytorium na zachód od rzeki…

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – powstanie – Polskie Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Ludowe

Ruch ludowy na ziemiach polskich ma bardzo bogatą tradycję. W pierwszej połowie XX na scenie politycznej II Rzeczpospolitej wyraźnym piętnem odcisnęła się działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego pod przywództwem Stanisława Mikołajczyka.…

Zjednoczenie Włoch – etapy, przyczyny, streszczenie przebiegu

Zjednoczenie Włoch było procesem, który zamknąć można w lata 1848-1870/1871, zatem trwającym od Wiosny Ludów do momentu objęcia rządów przez Wiktora Emanuela II (1870) oraz przeniesienia stolicy z Florencji do…

Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald – charakterystyka

Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald – ugrupowanie czasów PRL-u, powołane do życia w roku 1980, a rozwiązane w roku 1995. Członkowie Zjednoczenia rekrutowali się z tzw. partyjnego betonu. Zjednoczenie opierało się na…

Zjednoczenie Niemiec – skutki, historia, przyczyny

Pierwszym krokiem ku zjednoczeniu Niemiec mogło wydawać się zawiązanie Związku Niemieckiego, który został utworzony w roku 1815, zatem mocą postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Jednoczył 34 państwa niemieckie, które szybko dostały się…

Zjazdy szlacheckie i wolna elekcja – zagrożenia dla Polski

Wypracowane w trakcie pierwszego bezkrólewia, po śmierci Zygmunta Augusta, zasady wyboru nowego władcy po dziś dzień budzą kontrowersje i różnie bywają oceniane. Z jednej strony, jako naturalne przedłużenie wolności szlacheckich,…

Zjazd w Gąsawie – śmierć Henryka Brodatego (1227 r.)

Chcąc wyjaśnić niejasności w problematycznej kwestii przynależności Pomorza oraz zapobiec kolejnej eskalacji konfliktu w Wielkopolsce pomiędzy Władysławem Laskonogim a Władysławem Odonicem, książę krakowski Leszek Biały podjął się próby zorganizowania wielkiego…