Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Wypracowania WOS

  • Home
  • Życie społeczne – Wpływ kultury na życie społeczne – opracowanie

Życie społeczne – Wpływ kultury na życie społeczne – opracowanie

Wpływ kultury na życie społeczne jest naprawdę ogromny. Można powiedzieć nawet, iż bez kultury nie byłoby życia społecznego. Okazuje się jednak, że także kultura nie mogłaby istnieć bez pewnych uwarunkowań…

Życie społeczne – Struktura życia społecznego – opracowanie

Termin „struktura” został przez socjologów zaczerpnięty z nauk biologicznych. Oznacza on pewną hierarchię, ułożenie, układ. Natomiast struktura społeczna (życia społecznego) to powiązane ze sobą elementy, relacje i związki dotyczące członków…

Życie społeczne – Mechanizmy regulujące życie społeczne – opracowanie

Mechanizmem regulującym życie społeczne nazywamy pewne zjawiska, działania, przepisy, które posiadają status tak zwanych regulatorów. Ich celem jest odpowiednie kierowanie grupami społecznymi i wypracowanie w nich poczucia konieczności przestrzegania zasad.…

Życie społeczne – Kulturowe podstawy życia społecznego – opracowanie

Kulturowe podstawy życia społecznego są niezwykle ważne. To dzięki ich istnieniu dane społeczeństwo może się rozwijać, gdyby nie one żadna grupa społeczna prawdopodobnie nigdy nie posiadłaby racji bytu. Kulturowe podstawy…

Życie społeczne – Ekonomiczne podstawy życia społecznego – opracowanie

Istnieją pewne czynniki, zjawiska, które stanowią podstawy życia społecznego. Bez ich wystąpienia nie mogłaby się pojawić żadna grupa społeczna, ponieważ właśnie od tych czynników zależy rozwój społeczeństwa. Niezwykle ważne są…

Życie społeczne – Czynniki determinujące życie społeczne – opracowanie

Czynniki determinujące życie społeczne to wszystkie zjawiska, które wpływają na pojawienie się grup społecznych i ogólny rozwój społeczeństwa. Do najważniejszych czynników determinujących należą podstawy biologiczne istnienia każdego człowieka. To właśnie…

Życie publiczne – Udział obywateli w życiu publicznym – opracowanie

Życie publiczne to ogół stosunków i relacji, jakie zachodzą pomiędzy obywatelami, organizacjami państwowymi oraz instytucjami. W życiu publicznym uczestniczy każdy człowiek. Życie publiczne to ogromny obszar działań. Oczywiście, bezpośrednio łączy…

Związki zawodowe w Polsce – charakterystyka, historia

Ze względów historycznych, sytuacja związków zawodowych w Polsce jest nieco odmienna niż w innych krajach, a i wśród innych polskich organizacji społecznych związki zajmują miejsce szczególne. Wszystko to zaś stąd,…

Związek zawodowy – definicja, charakterystyka, przykłady

Organizacja społeczna zrzeszająca pracowników (zatrudnionych przede wszystkim w przemyśle i w handlu), powołana do reprezentowania zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych praw oraz interesów socjalnych, zawodowych i moralnych wobec pracodawców i…

Związek Harcerstwa Polskiego – ZHP – historia, stopnie harcerskie, prawo harcerskie. Opracowanie

ZHP czyli Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską, która powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. z połączenia dotychczas działających organizacji harcerskich czy skautowskich na terenie…

Zwalczanie terroryzmu – jak zwalcza się terroryzm? – rozwiń temat

Terroryzm to we współczesnym świecie jedno z największych zagrożeń i wyzwań dla nowoczesnych państw. Walka z terroryzmem po zamachach, które dotknęły Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku stała się jedną…

Zwalczanie głodu na świecie. Wypracowanie

Głód jest zjawiskiem powszechnym na świecie. Przyczyny głodu są różne, do podstawowych można zaliczyć przyrost ludności i kiepską politykę międzynarodową państw. Polityka socjalna krajów ubogich bardzo często jest źle realizowana…

Zstępny, wstępny – pokrewieństwo – definicja, opis, przykłady

Zstępny i wstępny to rodzaje pokrewieństwa występujące w genealogii oraz – szczególnie – w prawie. Terminem wstępny określa się osobę będącą przodkiem danej osoby w linii prostej. Chodzi wiec o…

Źródła prawa wspólnotowego – opracowanie

W związku z postępującą integracją krajów europejskich w ramach Unii Europejskiej (ale i zanim powstała obowiązująca dzisiaj nazwa Unii), konieczne stało się normowanie tworzących się związków politycznych i ekonomicznych. Kolejne…

Źródła prawa – definicja, opis, rodzaje. Hierarchia źródeł prawa

Dla porządku funkcjonowania społeczeństwa i państwa konieczne jest ustalenie odpowiednich źródeł prawa, czyli aktów, które zawierają obowiązujące normy prawne. Źródła prawa możemy rozpatrywać w trzech podstawowych aspektach: formalnym, materialnym i…

Zmiana społeczna – teorie zmiany społecznej. Neoewolucjonizm – charakterystyka

Neoewolucjonizm jest koncepcją, która, choć rozwijana po II wojnie światowej, w bezpośredni sposób odwołuje się do dorobku XIX-wiecznego ewolucjonizmu. Neoewolucjonizm, podobnie jak ewolucjonizm, twierdzi, że zmiana społeczna zachodzi w sposób…

Zmiana społeczna – definicja, przykłady. Zmiana społeczna i jej rodzaje (rewolucja, ewolucja, postęp, regres)

Zmiana społeczna to zjawisko pojawienia się czegoś nowego – nowej jakości – istotne z punktu widzenia świata społecznego. Już w XIX wieku August Comte zauważył, że społeczeństwa nie są statyczne.…

Zimna wojna – KBWE – geneza, zadania, postanowienia i skutki powstania KBWE dla zimnej wojny

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) to rokowania prowadzone przez państwa zachodnioeuropejskie z przymierzonymi państwami pozaeuropejskimi (Stany Zjednoczone i Kanada). Rozmowy te były prowadzone od początku lat 70. Przyczyną…

Zimna wojna – Integracja europejska po II wojnie światowej – cele, skutki i znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Integracja państw Europy zachodniej była procesem polegającym na zacieśnianiu współpracy w ramach tworzenia ponadnarodowej wspólnoty o charakterze politycznym i gospodarczym. Po II wojnie światowej idee integracji europejskiej bardzo się ożywiły,…

Zimna wojna – Doktryna Nixona – skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Okres zimnej wojny zapisał się wieloma niechlubnymi momentami na kartach historii, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i Związku Radzieckiego. Dialog militarny pomiędzy państwami wymuszał także rewolucyjne zmiany w ustawodawstwie stron…

Zimna wojna – Doktryna Hallsteina – skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Zimną wojną określa się konflikt, który miał swoje początki w okresie powojennym (zasadniczo od 1945 roku) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, który zakończył się w momencie rozpadu ZSRR. Należy…

Zimna wojna – Doktryna Eisenhowera – skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Pojęcie zimnej wojny obejmuje konflikt pomiędzy przedstawicielami państw o ustroju kapitalistycznym i komunistycznym od momentu zakończenia II wojny światowej aż do okresu upadku Związku Radzieckiego. Zasadniczo jednak należy rozpatrywać aktywność…

Zimna wojna – Doktryna Chruszczowa – skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Zimna wojna to okres bardzo istotny w historii większości państw na świecie. W niemalże w każdym z nich można było odczuć wpływ głównych stron konfliktu. Warto podkreślić, iż początkowo zimną…

Zgromadzenie Ogólne ONZ – kompetencje, funkcje, zadania

Zgromadzenie Ogólne ONZ jest jednym z sześciu dużych i głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, utworzone zostało w 1945 r. na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne obraduje w Nowym Jorku…

Zgromadzenie Narodowe – charakterystyka, funkcje

To instytucja polityczna, którą stanowią obradujące wspólnie Sejm i Senat, połączone w jeden organ państwowy. Sytuacja taka jest możliwa jedynie w wypadkach określonych w Konstytucji lub ustawach konstytucyjnych. Wszyscy posłowie…

Zdolność prawna – definicja, opis, przykłady

Zdolnością prawną określa się możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawna w przeciwieństwie do zdolności do czynności prawnych nie jest w polskim prawie stopniowalna. Oznacza to wiec, iż zdolność prawną…

Zdolność do czynności prawnych – definicja, opis, przykłady

Zdolnością do czynności prawnych określa się możliwość podejmowania czynności prawnych we własnym imieniu. Inaczej mówiąc jest to zdolność do nabywania oraz zaciągania zobowiązań lub możliwość bycia uczestnikiem obrotu prawnego.  Jeszcze…

Zbigniew Messner – biografia, życiorys

Zbigniew Messner urodził się 13 marca 1929 roku w miejscowości Stryj. Znany powszechnie jako działacz komunistyczny. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. W 1961 roku uzyskał tytuł…

Zasady wyborcze – wybory tajne – definicja, interpretacja

Funkcjonuje pięć fundamentalnych zasad wyborów w Polsce, które pozwalają na realizację zasady demokratyczności. Są to: równość, bezpośredniość, powszechność, proporcjonalność oraz tajność.  Zasada tajności nakazuje przeprowadzanie wyborów w sposób anonimowy. Dodatkowo…

Zasady wyborcze – wybory proporcjonalne – definicja, interpretacja

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Oznacza to, że muszą spełniać wymogi: tajności, bezpośredniości, równości, powszechności oraz proporcjonalności. Zasady te spisane zostały w ustawie zasadniczej.  Zasada proporcjonalności w najprostszym rozumieniu odnosi…